روزنامه جهان صنعت: با تحقق این سند طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی رخ خواهد نمود

  • چاپ

 

 

روزنامه جهان صنعت: با تحقق این سند طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی رخ خواهد نمود

روزنامه جهان صنعت