معرفی شورای حوزوی

 

 

  

شورای حوزوی مرکز

 

به منظور تصویب برنامه‌ها و طرح‌های دبیرخانه حوزوی، براساس مصوبه جلسه هجدهم شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شورای حوزوی با ترکیب ذیل تشکیل شده است:

 

 اعضای حوزوی شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 - معاون پژوهشی مدیریت حوزه علمیه قم

 - رئیس دبیرخانه حوزوی مرکز

 - دبیر شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 - یک تا سه تن از مدرسان و محققان برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای عالی مرکز