انديشكده آمايش بنيادين

 

اطلاعات ساختاري

1- رئيس انديشكده

 

دكتر محمدسعيد جبل‌عاملي

پيشينه علمي و اجرايي:

- استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

- دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

- رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت ایران

- رئیس سابق دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ايران

- نایب رئیس سابق انجمن مهندسی ارزش ایران

- مؤلف كتاب جايگاه مهندسي ارزش در مديريت پروژه

- مترجم كتاب روش بكارگيري مهندسي ارزش

- چاپ بيش از 50 مقاله در مجلات بین‌المللی و علمی-پژوهشی

 

 

2- دبير انديشكده

 

 

مهندس حسین آرامی

پيشينه علمي و اجرايي

 

اطلاعات ماهوي

1- تعريف عنوان انديشكده

 

شأن تأسیس اندیشکده آمایش بنیادین، ضرورت لحاظ فضا و پهنه بندی های جغرافیایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، بدین معنا که در طراحی و اجرای الگو لازم است به اقتضاءات فضایی شامل الف. گستره جغرافیایی اجرای الگو، ب. نحوه توزیع عناصر پیشرفت در گستره فضایی (جغرافیایی) مذکور و ج. نحوه بهره برداری از امکانات فضایی برای تحقق پیشرفت مورد نظر در الگو توجه شود.

از سوی دیگر با لحاظ هدف غایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یعنی تحقق تمدن نوین اسلامی (به عنوان آرمان انقلاب اسلامی- طبق فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی)، آمایش بنیادین به دنبال سازماندهی فضای جغرافیایی جهت تحقق هدف مذکور است. براین اساس آمایش بنیادین اینچنین تعریف می شود:

"پهنه بندی جغرافیایی در جهت تحقق پیشرفت اسلامی- ایرانی و در مسیر شکل گیری تمدن نوین اسلامی"

در این تعریف بر موارد ذیل تاکید می شود:

الف. هدف غایی آمایش بنیادین، تحقق تمدن نوین اسلامی است؛

ب. مدخل ورود آمایش بنیادین به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عنصر فضای جغرافیایی است. با توجه به اینکه اولا) تمام وضعیت ها، رفتارها، فرآیندها، منش ها و بینش ها در سطح فضای جغرافیایی شکل می گیرد و ثانیا) عنصر مکان در شکل دهی این عوامل موثر است، آمایش بنیادین در مجموعه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اهمیت می یابد.

در مجموعه علوم متعارف، نزدیک ترین مفهوم به آمایش بنیادین "آمایش سرزمین" است. آمایش سرزمین براساس متداول ترین تعریف عبارت است از "تنظیم روابط بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت". در واقع آمایش سرزمین الگویی برای تنظیم نوع فعالیت انسان در سطح سرزمین است. اما با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، مفهوم آمایش بنیادین- به عنوان مفهومی تاسیسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- فراتر از آمایش سرزمین متعارف، ضمن لحاظ مبانی اسلامی و توجه به اقتضاءات خاص بومی در تبیین وضعیت های مطلوب و موجود فضایی، عوامل موجود در فضا را با جهت گیری 1. تحقق پیشرفت اسلامی در پهنه جغرافیایی ایران و 2. شکل دهی تمدن نوین اسلامی- با لحاظ ابعاد داخلی و خارجی آن- سازماندهی می کند.

آمایش بنیادین با ابتناء بر تحلیل جغرافیایی پیشرفت اسلامی ایرانی (با جهت گیری تاسیس تمدن نوین اسلامی) و عوامل موثر بر آن و با القاء ضرورت و چگونگی ورود این نگاه تحلیلی به مباحث و موضوعات تخصصی در سایر اجزاء محتوایی و ساختاری الگو (اقتصاد- فرهنگ- سیاست- علم- معنویت و ...) زمینه طراحی و اجرای کارآمد الگوی نهایی با لحاظ همه عوامل فضایی موثر و متاثر را فراهم می آورد.

مدل مفهومی آمایش بنیادین در صفحه پایانی نمایش داده شده است.

 

2- تعريف قلمروي موضوعي انديشكده

 

براساس تعریف فوق از آمایش بنیادین، چهار موضوع اساسی در حیطه کاری اندیشکده قرار می گیرد:

الف. گستره جغرافیایی اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (پهنه جغرافیایی الگو)؛

ب. گستره موضوعی (تخصصی) در سازماندهی فضای جغرافیایی؛

ج. نحوه توزیع عناصر پیشرفت (با تعریف اسلامی آن) در سطح فضای جغرافیایی مورد نظر؛

د. روش شناسی بهره گیری از امکانات و فرصت های توزیع شده در فضای جغرافیایی برای تحقق پیشرفت اسلامی؛

با توجه به رووس فوق، قلمرو موضوعی اندیشکده به شرح ذیل تعریف می گردد:

الف. در ارتباط با پهنه جغرافیایی الگو: