خبرگزاری صدا و سیما: ایران در مدار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرحله اجرایی، سال ۱۴۰۰؛

ایران در مدار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سال ۱۴۰۰سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مرحله اجرایی خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سال ۱۴۰۰سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مرحله اجرایی خواهد رسید؛ سندی که تدابیر پیشران برای رسیدن به تحولی اساسی در جامعه در آن مدنظر قرار داده شده است.

 


Ina

 

منبع خبر:

http://www.iribnews.ir/fa/news/2256214/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA