نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای ارتقا و تکمیل سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را برگزار می کند.

 

 

 

858375d 

 

در این نشست حجج اسلام والمسلمین محمد شجاعیان عضو هیأت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سید سجاد ایزدهی و سید کاظم سید باقری سخنرانی می کنند.

این برنامه علمی روز سه شنبه ۱۶ مهر سال جاری از ساعت ۱۳ تا ۱۵در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در قم، بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار می شود.