اسناد ملی توسعه

 

در اين بخش، فهرستي از سوابق سياست‌ها، برنامه‌ها و قوانين مرتبط با توسعه فراهم شده است.

  

قانون اساسي كشور

 

سند چشم‌انداز بيست ساله

  

وصيت‌نامه سياسي-الهي امام خميني (ره)

 

سیاست‌های کلی
۱- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي»
۲- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «انرژي»
۳- سياست‌هاي‌ كلي نظام در بخش‌ «امنيت‌ اقتصادي»
۴- سياست‌هاي‌ كلي‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه
۵- سياست‌هاي‌ كلي نظام‌ در بخش‌ «منابع‌ طبيعي»
۶- سياست‌هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ «منابع‌ آب»
۷- سياست‌هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ «معدن»
۸- سياست‌هاي‌ كلي نظام در بخش‌ «حمل‌ و نقل»
۹- سياست‌هاي‌ كلي نظام در بخش‌ «امنيت‌ قضايي»
۱۰- سياست‌هاي‌ كلي نظام در بخش‌ «مشاركت‌ اجتماعي»
۱۱- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «شهرسازي»
۱۲- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «مسكن»
۱۳- سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه
۱۴- سياست‌هاي كلي نظام در بخش تشويق «سرمايه گذاري»
۱۵- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «رشد و توسعه فناوري»
۱۶- اصل ۴۴ قانون اساسي
۱۷- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «مالي»
۱۸- سياست‌هاي كلي نظام براي «رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي»
۱۹- سياست‌هاي كلي نظام براي «پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه»
۲۰- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «كشاورزي»
۲۱- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «صنعت»
۲۲- سياست‌هاي كلي نظام برای «حفظ شأن و استقلال قضات»
۲۳- سياست‌هاي كلي نظام برای «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران»
۲۴- سیاست های کلی بند «ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي
۲۵- سیاست‌های کلی نظام براي «مبارزه با مواد مخدر»
۲۶- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «مديريت نظام اداري»
۲۷- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «پدافند غيرعامل كشور»
۲۸- سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله
۲۹- سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه
۳۰- سیاست‌های کلی نظام براي «اصلاح الگوی مصرف»
۳۱- سیاست‌های کلی نظام در بخش «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات»
۳۲- سیاست‌های کلی نظام در بخش «اشتغال»
۳۳- سياست‌هاي كلي نظام در بخش «نفت و گاز»
۳۴- سياست‌هاي كلي نظام در دوره چشم‌انداز

برنامه‌هاي توسعه كشور

 

           برنامه‌هاي قبل انقلاب

          ۱- متن قانون برنامه عمرانی اول پيش از انقلاب (۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳) 

          ۲- متن قانون برنامه عمراني دوم پيش از انقلاب (۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱) 
          ۳- متن قانون و تحليل برنامه عمرانی سوم پيش از انقلاب (۱۳۴۱تا ۱۳۴۷)

          ۴- متن قانون و تحليل برنامه عمرانی چهارم پيش از انقلاب (۱۳۴۷تا ۱۳۵۱)

 

          برنامه‌هاي بعد انقلاب

          ۱- برنامه اول توسعه

          ۲- برنامه دوم توسعه
          ۳- برنامه سوم توسعه
          ۴- برنامه چهارم توسعه

          ۵- برنامه پنجم توسعه

          6- برنامه ششم توسعه

 

 

سند نقشه جامع علمي كشور 

 

اسناد توسعه
۱- سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
۲- سند توسعه بخش سلامت
۳- سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان
۴- سند چشم‌انداز وزارت نیرو
۵- سند توسعه، پژوهش و فناوري وزارت نفت
۶- نقشه جامع علمي سلامت