1- تولیدات

تک نکاشت: نظام ملی نوآوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. نگارش؛ دکتر حجت الله حاجی حسینی و دکتر نگین فلاح،

گزارش علمی داخلی: دیدگاه های مطرح شده در سومین نشست سالانه کارگروه چرخه نوآوری، شهریور 1398،

گزارش علمی: دیدگاه های مطرح شده در حوزه نوآوری. مجموعه مقالات ارایه شده در کارگروه چرخه نوآوری، بهار 1398،

گزارش علمی: کنکاشی در مورد تدابیر حوزه اندیشکده چرخه نوآوری.بهار 1400