جریان های مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی دغدغه و داعیه ترقی و پیشرفت را داشته و دارند

  • چاپ

 

 

 

یک  استاد دانشگاه تهران اظهار کرد : هر سه جریان مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی با شعائر، شالوده‌ها و شاخصه‌های استقلال، آزادی و جمهوری یا مردم‌سالاری دینی و اسلامی، در سیری پیوسته و متکامل در مقام رد وابستگی و عدم توسعه یا توسعه‌نیافتگی و از توسعه‌ماندگی اعم عقب‌ماندگی، عقب‌بردگی و عقب‌نگه‌داشتگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده و دغدغه و داعیه ترقی، توسعه و پیشرفت را داشته و دارند.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ، دکتر علی رضا صدرا که با موضوع جنبش‌های مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و پیشرفت‌های تاریخی ایران در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخن می‌گفت، اظهار کرد :جنبش‌های مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و پیشرفت تاریخی، توسعه و تمدنی ایران، مبین رابطه و نسبت معنادار و مستقیم میان نهضت‌های اجتماعی و سیاسی با توسعه و تمدن تاریخی ایران از سویی و همسویی و همراستایی توسعه و تمدن پیشین ایرانی، اسلامی و نوین می‌باشد.

 وی ادامه داد: بین نهرین و ایران، بگواه تاریخ؛ پیشتاز تمدن‌سازی و بلکه پیشاهنگ تأسیس دولت و گذار بشریت از بدویت به مدنیت بوده و به شمار می‌آید. تمدن، به تعبیری پیشرفت و توسعۀ همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. تمدن در این خطه پیوسته و بدون گسست فرای فراز و فرودهای فراوان، جریان یافته و جریان داشته و دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد:ظهور مکتب مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اسلام و بروز و برخاستن تمدن اسلامی و فراگستری آن به صورت عجیب و فراگیری نیز بعد از ظرفیت توسعه و تمدن‌سازی اسلام به تأیید همگانی؛ یکی مرهون عنصر توسعه و تمدن‌سازی بی‌بدیل ایرانی مسلمان و ایران اسلامی و حتی کارگزاری سیاسی آن بود؛ اما در ایران، پیش از جنبش تنباکو و نهضت مشروطیت تا نهضت نفت و انقلاب اسلامی، جنبش، نهضت و انقلابی سیاسی با این مختصات، سراغ نداریم و چه بسا بروز نکرده یا بارور نشده است؛

این استاد دانشگاه در این راستا ادامه داد :اما به عنوان پیش فرض هر سه جریان نهضت ضد استبدادی و آزادیخواهانه مشروطیت، نهضت ضد استعماری و استقلال‌طلبانه ملی نفت و انقلاب اسلامی با شعائر، شالوده­ها و شاخصه‌های استقلال، آزادی و جمهوری یا مردم‌سالاری دینی و اسلامی، در سیری پیوسته و متکامل در مقام رد وابستگی و عدم توسعه یا توسعه‌نیافتگی و از توسعه‌ماندگی اعم عقب‌ماندگی، عقب‌بودگی و عقب‌نگه‌داشتگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده و به عنوان فرضیۀ مقاله دغدغه و داعیه ترقی، توسعه و پیشرفت را داشته و دارند.

 صدرا تاکید کرد :در این میان انقلاب اسلامی نقطۀ تلاقی سیر متکامل توسعه و تمدن متعالی ایرانی اسلامی و الگوسازی آن است.