نهاد خانواده در ایران در دوره‌های اخیر دست‌خوش دگرگونی‌های زیادی شده است

 

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران، با بیان این که نهاد خانواده در ایران در دوره‌های اخیر دست‌خوش دگرگونی‌های زیادی شده است، اعلام کرد: از این رو، سیاست خانواده نیز با تغییرات قابل توجهی در طول زمان مواجه بوده است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملیحه مرعشی، با بیان این که خانواده نقش حساس و مهمی در شکل‌دهی به جامعه ایفا می‌کند، اظهار کرد: در بسیاری از جوامع ماهیت خانواده به لحاظ فرایند مدرنیزه شدن و فشارهای مداوم توسعه تا حدی تغییر نموده است. این تغییرات و نیازهای رو به افزایش خانواده‌ها، اولویت‌هایی را برای سیاست‌گزینی دولت‌ها ایجاد کرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به سیاست و رفاه خانواده در کشورها و همچنین عواملی چون پراکندگی و کمبود اطلاعات در این حوزه، پیچیدگی مفهوم رفاه و نیاز سیاست‌گذاران به اطلاع از جایگاه ایران در خصوص رفاه خانواده، ضرورت پرداختن به این موضوع به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این حوزه، امری مشخص است.

وی که در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با پژوهشی با عنوان «رفاه خانواده در ایران پس از انقلاب اسلامی» شرکت کرده است، تصریح کرد: روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش روش اسنادی و مروری است که در آن 26 سند به صورت مستقیم برای تهیۀ این مقاله مورد تحلیل محتوای موضوعی و لغوی قرار گرفتند.

 ملیحه مرعشی تاکید کرد : با بررسی قوانین، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های پس از انقلاب در رابطه با خانواده می‌توان بیان کرد که نهاد خانواده در ایران در دوره‌های اخیر دست‌خوش دگرگونی‌های زیادی شده است، از همین رو، سیاست خانواده نیز با تغییرات قابل توجهی در طول زمان مواجه بوده است. در نتیجه در برنامه‌های آتی رفاه خانواده در ایران باید به مؤلفه‌هایی چون عدم وجود رویکردی کل‌نگر به خانواده، داشتن نگرشی بیمارمحور و آسیب‌محور به آن، داشتن الگوهای استحقاق‌سنجی، نبود متولی واحد در این امر و ضمنی بودن سیاست خانواده توجه کرد و جایگزین‌هایی برای آن لحاظ نمود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید