برای موفقیت برنامه‌های توسعه در کشور باید به بهبود رابطه دولت و مردم مبادرت کرد

 

 

 

یک عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان ،اظهار کرد: برای رسیدن به توسعه و موفقیت برنامه‌های توسعه در کشور باید به بهبود محیط نهادی و سازمانی، بهبود رابطۀ بین نهادها مخصوصاً دولت و مردم، ثبات ساختاری، پاسخ‌گویی مدنی، شفافیت و قابل‌دسترس بودن اطلاعات مبادرت کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،امیر جباری اظهارداشت :یکی از جنبه‌های مهم در توسعۀ پایدار اجتماعی و اقتصادی استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است.

وی که با مقاله ی  «تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر ساختارها و نهادها در مسیر توسعه کشور » در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حضور پیدا کرده است ، با بیان این که سرمایۀ اجتماعی از ویژگی خودزایی و خودمولدی برخوردار است، به این معنا که با استفادۀ مناسب از آن، زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم می‌شود. ادامه داد : تحقیق‏ حاضر به بررسی سرمایۀ اجتماعی و ارتباط آن با حکمرانی خوب و مؤثر بودن نهادها در مسیر توسعۀ کشور پرداخته است.

وی افزود : یکی از نتایج این مطالعه این است که علت ناکامی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه به کیفیت پایین و ساختار افزونه¬محور نهادها مربوط و این پایین بودن کیفیت نهادها نیز به علت پایین بودن سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی ضعیف است.

 این استاد دانشگاه تاکید کرد :  در این مقاله همچنین با استفاده از آمارهای ارائه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی به بررسی رتبۀ ایران در زمینه‌های سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب پرداخته‌شده است و درنهایت این نتیجه به دست آمد که برای رسیدن به توسعه و موفقیت برنامه‌های توسعه در کشور باید به بهبود محیط نهادی و سازمانی، بهبود رابطۀ بین نهادها مخصوصاً دولت و مردم، ثبات ساختاری، پاسخ‌گویی مدنی، شفافیت و قابل‌دسترس بودن اطلاعات مبادرت کرد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید