بررسی نقش جوانان در الگوی پیشرفت

 

 

نشست پنجم نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت تحت عنوان موضوعات ویژه جوانان بارائه مقالاتی برگزار شد.

 

ناهماهنگی‌های آموزشی در بازار کار ایران

مقاله ای تحت عنوان "ناهماهنگی‌های آموزشی در بازار کار ایران"  نتیجه تلاش مشترک محمدعلی فیض‌پور و مهدیه پیروی است.

ارائه این مقاله با توضیح چکیده آن به این شرح عنوان شد: بررسی رسالت نظام آموزشی یک جامعه در فراهم کردن رشد و توسعه قابلیت‌های افراد در ابعاد مختلف از مباحث اساسی‌ است که می‌توان از زوایای گوناگون بدان پرداخت. از بعد بررسی کارکردهای اقتصادی آموزش، تلاش برای پیوند هر چه منطقی‌تر و محکم‌تر اهداف و روش‌های آموزشی با مقتضیات اجتماعی و نیازهای شغلی جوامع است. با چنین رویکردی مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که آموزش عالی ایران تا چه اندازه توانسته است بر عملکرد بازار کار تاثیرگذار باشد؟ در این راستا، این مقاله کوشیده است تا تاثیر ترکیب نیروی انسانی شاغل در صنایع تولیدی ایران را بر عملکرد این صنایع که در این پژوهش با شاخص سودآوری مورد ارزیابی قرار گرفته است، بررسی نموده و این بررسی بر حسب کدهای دو رقمی ISIC طی برنامه‌های سوم، چهارم و سه سال نخست برنامه پنجم (92- 1379) صورت گرفته است. با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا، نتایج این پژوهش نشان‌دهنده‌ آن است که اگرچه در طی دوره مذکور بین تغییرات سهم اشتغال دارندگان مدارک عالی و سودآوری در صنایع تولیدی ایران رابطه‌ای مثبت و معنی‌داری وجود داشته اما برآوردهای مذکور نشان‌دهنده تاثیری بسیار اندک است. این نتایج مبین همسویی اندک میان برون‌داد آموزش عالی در کشور و نیازمندی‌های اساسی بخش صنعت و بعبارتی ناهماهنگی‌های آموزشی در بازار کار ایران است. از این رو به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی و نیز بازار کار به تفکیک بخش‌های اقتصادی امری لازم و ضروری است.

 

مهاجرت نخبگان

نخبگان؛ کارآمدی یا مهاجرت مقاله ای مشترک از نیما بهشتی زاده و هادی فداکار است که در چکیده آن عنوان شد: تاثیرگذاری، مفید بودن، کارآمدی و احساس حضور موثر، تنها ملاک نخبه متعهد برای ماندگاری در کشور است. چیزی که امروزه روز، شدیدا مورد غفلت واقع شده است. در واقع مهمترین موضوع حوزه نخبگانی کشور همین است که اگر در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ به سخن «مدیریت تحولات کشور باید در دست نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد » جامه عمل پوشانده شود، ریشه مهاجرت نخبگان خشکانده شده است. با توجه به اهمیت و نقش مهاجرت نخبگان در جامعه و آسیب ها و صدمه هایی که این پدیده بر فرهنگ کشور وارد می‌کند این مقاله علاوه بر شناسایی مهاجرت مثبت و مهاجرت منفی، علل و عوامل مهاجرت نخبگان را بررسی می¬کند. مهاجرت نخبگان بر اساس علل و عوامل گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... صورت می¬گیرد و به تنهایی یک عامل موجب مهاجرت نمی¬گردد. اما بیشترین علتی که نخبگان را وادار به مهاجرت می¬کند، عدم احساس تاثیر گذاری در جامعه است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، احساس مفید بودن آن چیزی است که جوان نخبه را به ادامه راه تشویق می¬کند. در ادامه پیشنهادات اجرایی به منظور کاهش خروج از کشور نخبگان با هدف مهاجرت بررسی شده است.

در ادامه نیلوفر آزادی و علی صیادی مقاله ای را تحت عنوان تاثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی وافسردگی دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ارائه دادند و در ادامه درباره خلاصه کارشان گفتند: مقاله حاضر تاثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی در دانشجویان دخترجوان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز را مورد بررسی قرار داده است. سلامت جسمی و روانی مردم از مهم ترین اهداف هر جامعه به حساب می آید، در این میان سلامت جوانان، علی الخصوص دختران این مرز و بوم نقش بارزتری دارد و سلامتی این قشر موجب پیشرفت در زمینه علمی، تربیت بهتر فرزندان در آینده که مستقیما به پیشرفت جامعه مربوط است، مد نظر قرار می گیرد. آزمودنی های این تحقیق را 280 نفر از دانشجویان جوان 19 تا 30 سال که به صورت تصادفی از بین دانشکده ها انتخاب شدند. برای اندازه گیری 4 خرده مقیاس (سلامت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی CHQ که در بین دانشجویان دانشکده های ادبیات، علوم پایه، فنی و مهندسی، مدیریت، هنر ومعماری و تربیت بدنی توزیع گردید، استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و مقایسه میانگین با آزمون T انجام شد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که بین دو گروه ورزشکار دخترجوان و غیر ورزشکا ربا توجه به 4 خرده مقیاس تفاوت معنی داری وجود دارد.

مسعود انبارلو و مصطفی هرائینی مقاله ای را تحت عنوان "نقش توانمند سازی زنان روستایی در جهت توسعه سکونتگاه های روستایی" ارائه دادند و در خلاصه آن برایحاضرین عنوان کردند: رسيدن به توسعه اي برابر و پايدار در جامعه بدون در نظر داشتن نقش زنان روستايي كشور، امري دست نيافتني است. به زعم اكثر پژوهشگران توسعه، شناخت جايگاه زنان در روستاها از الزامات رسيدن به توسعه روستايي پایدار در جوامع به شمار مي آيد. توانمندسازی زنان و نقش تعیین کننده آن در توسعه پایدار از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر از نظر تئوری و کاربرد به آن توجه می شود. توجه به نقش زنان روستایی در توسعه روستایی، در برگیرنده تلاش برای شناسایی هر چه دقیقتر و ارزش گذاری فعالیت آنان و رفع مسائل و موانع بر سر راه گسترش فعالیت زنان روستایی در مسیر توسعه روستایی است. این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی جایگاه توانمند سازی زنان روستایی در جهت توسعه سکونتگاه های روستایی مورد تبیین و تحلیل قرار می دهد. به همین منظور در این پژوهش سعی گردیده با استفاده از روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری و سپس با شیوه توصیفی- تحلیلی اطلاعات مورد بررسی و جمع بندی قرار بگیرد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت توانمند سازی زنان و تسریع در روند توسعه ارائه گردد.

"بررسی مساله ی مهاجرت نخبگان به عنوان چالش امنیت ملی و ارائه راهکار های حل آن در سند چشم انداز توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی" مقاله ای از جاوید منتظران بود.

وی در توضیح مقاله خود گفت: با توجه به اینکه هركشوري برای تامین و افزایش امنیت ملی خود نیازمند به تركيبي از نيروهاي متخصص، نخبه و مديريت مناسب در تمامي بخش‌ها است و نخبگان از دیرباز تاکنون تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی جوامع داشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال های اخیر با مساله مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص روبرو بوده است که این مساله به لحاظ علمی عبارت است از روند عزیمت افراد متخصص و آموزش دیده از کشور که غالباً به منظور حقوق و مزایای بهتر یا شرایط بهتر زندگی صورت می گردد و در این مسیر نیز دانشگاه‌های برتر کشور تبدیل به مکانی برای ترانزیت این نخبگان شده است.

وی افزود: بنابراین آنچه که در سند چشم انداز توسعه و پیشرفت باید به آن توجه داشت بحث مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص از کشور است كه معلول عوامل بسیاری است و علاوه بر اینکه موجبات كندي پيشرفت و توسعه در کشور می-گردد بر حوزه ی امنیت ملی نیز تاثیر می گذارد که در واقع تـنها یک پدیـده‌ای اجـتماعی نیست بلکه موضوعی است که باید در‌ چارچوب‌ امنیت ملی بدان نگریسته شود.

منتظران گفت: ما در این مقاله ضمن بیان این مساله و بررسی ارتباط میان مهاجرت نخبگان و حوزه امنیت ملی، بدنبال تبیین پيشنهادات و راهكارهایي مطلوب در جهت حل این معضل و چالش هستیم و نتایج تحقیق بیان می¬دارد می‌توان با راهکارهایی، ضمن جلوگیری از مهاجرت نخبگان و فراهم نمودن شرایط بازگشت نخبگان در برنامه های توسعه و پیشرفت، ضریب امنیت ملی را نیز افزایش داد و به آنچه که در سند چشم انداز توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین گشته، نزدیک شد.

مهاجرت نخبگان مقاله ای مشترک از زهرا خیاط سرکار ، فاطمه خیاط سرکار و سعید پور ولی اصل قریبه بود که در خلاصه ای از آن عنوان شد: در مقاله حاضر به موضوع مهاجرت نخبگان و راهکارهای کنترل آن پرداخته شده است و به منظور استفاده از آراء صاحب نظران در این حوزه و در اختیار گذاشتن حجم زیادی از داده ها برای حصول نتیجه بهتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است. هدف از انجام این پژوهش ریشه¬یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب به منظور کاهش مهاجرت نخبگان و بهره جویی از تخصص آنان در پیشرفت کشور بوده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که ریشه اصلی این مشکلات در داخل کشور است. بنابراین کلید حل آن نیز در دست مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور می باشد. لذا با برنامه ریزی صحیح، شایسته سالاری در تصدی کرسی های ریاست و فراهم ساختن شرایط مناسب برای فعالیت نخبگان می‌توان میزان مهاجرت نخبگان را به نحو چشم گیری تحت کنترل در آورد و آسیب های ناشی از آن را تا حد مطلوب کاهش داد.

فاطمه سپاسه ، خاطره خانجانخانی ، عارفه دهقان بنادکوکی ، مهدی کریمی ، محمد باغی یزدی و محمدمهدی کیانی مقاله ای تحت عنوان"نقش ورزش در سلامت کارکنان و بهبود سازمان ها" را ارائه کردند. در خلاصه آن برای حاضران عوان شد: امروزه آنچه بیش از همه اهمیت دارد نیروی انسانی است و حتی اقتصاددانان بزرگ معتقدند آن چه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را تبیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است نه سرمایه و تمامی سعی سازمان ها و ادارات بر این است که نیروی انسانی مورد نظرشان سالم و با انگیزه و خشنود در محیط کاری خود حاضر شوند. در این مقاله، ضمن بیان اهمیت و ضرورت ورزش در کارکنان سازمان ها، این نتیجه حاصل شد که برای رسیدن به توسعه پایدار در هر جامعه ای علاوه بر برنامه ریزی، مدیریت صحیح و استفاده از فن آوری مناسب، استفاده از منابع انسانی کارآمد اهمیت بسیاری دارد که از مهم ترین راه ها برای به دست آوردن چنین نیروی کاری، پرداختن به فعالیت های بدنی و ورزش است.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید