جوانان و پیشرفت ایرانی اسلامی موضوع نشست سوم کنگره پیشگامان پیشرفت

 

Cong.2 

 

نشست سوم نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت تحت عنوان موضوعات ویژه جوانان بارائه مقالاتی برگزار شد.

"تدوین و اعتباریابی الگوی مهارت های استخدامی مشترک دانش آموختگان دانشگاه بر اساس نیاز بازار کار- رویکرد ترکیبی" عنوان مقاله ای مشترک از مهدی محمدی، سیده هانیه رضویاست که در این کنگره چکیده آن ارائه شد.

در چکیده این مقاله عنوان شد که هدف از پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی چارچوب مهارتهای استخدامی مشترک دانش آموختگان دانشگاه براساس نیاز بازارکار بود. این پژوهش، یک پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود که درمرحله کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی و تکنیک همسوسازی داده های چندگانه چارچوب نظری اولیه، تدوین و اعتباریابی شد. سپس در مرحله کمی، روایی و پایایی چارچوب تدوین شده، با استفاده از روشهای آماری تحلیل عامل تاییدی وآلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد. در نتیجه این پژوهش، چارچوب مهارتهای استخدامی مشترک دانش آموختگان درقالب 12 مهارت کلی و 56 مهارت جزئی تدوین شد. دوازده مهارت کلی به دست آمده از این پژوهش عبارتند از: ارتباطات و مهارتهای بین فردی، تفکر، ابتکار عمل و خودانگیزشی، کار تحت فشار و سرعت، مهارتهای سازماندهی، کارگروهی، یادگیری، سازماندهی ارزشها، مدیریت فردی، تکنولوژی، تهور و جرات مندی و اخلاق حرفه ای. لازم به ذکراست که برای هریک از این مضامین سازمان دهنده، چندین مهارت جزئی تدوین گردیده و در متن پژوهش، قابل بررسی و مطالعه می باشد.

 

شناسایی استراتژی اشتغالزایی

اما "واکاوی وضعیت شاخصهای اشتغال و شناسایی استراتژی تقویت آن در سکونتگاههای روستایی" عنوان مقاله ای از داود جمینی ، احمد عباسی و آیدا الاالدین وندیبود که در چکیده آن توضیح داده شد: اشتغال افراد هر جامعه ای یکی از مهمترین مباحثی است که امروزه توجه برنامه¬ریزان و سیاست گذاران توسعه را به خود جلب کرد است؛ به¬طوری¬که در اکثر برنامه ریزی ها توجه و تأکید ویژه ای بر آن شده است. با این وجود شکاف و نابرابری در بین جوامع در برخورداری از شاخص¬های اشتغال امری زیان آور بوده و به عدم تعادل منطقه ای و ملی دامن می زند. هدف از پژوهش حاضر که به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی می¬باشد، بررسی وضعیت نواحی روستایی شهرستان کیار در برخورداری از شاخص¬های اشتغال می-باشد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش پس بررسی مبانی و پیشینه موضوع، از 14 شاخص مختلف اشتغال استفاده گردید و در جمع¬آوری داده¬ها مورد نیاز، تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور در سال 1390 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل TOPSIS برای اولویت بندی نقاط روستایی به لحاظ برخورداری از شاخصهای اشتغال و از مدل SWOT برای ارائه استراتژی ها توسعه اشتغال، استفاده شده است. نتایج مدل TOPSIS نشان داد در بین 42 روستای مورد بررسی، سه روستای سرتشنیز، قلعه سلیم و حاجی آباد به ترتیب با ضریب اولویت 609/0، 538/0 و 525/0 بالاترین جایگاه و سه روستای گوشه، آبشاران علیا و چهار طاق به ترتیب با ضریب اولویت 105/0، 117/0 و 139/0 پایین¬ترین رتبه ها را به لحاظ برخورداری از شاخص¬های اشتغال به خود اختصاص داده اند. نتایج مدل SWOT نشان داد امتیاز نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در محدوده مورد مطالعه به ترتیب 29/3، 54/3، 39/3 و 05/3 می¬باشد و بهترین استراتژی جهت توسعه اشتغال در محدوده مورد مطالعه، راهبردهاي رقابتي ـ تهاجمي (SO) است.

 

نقش بازاریابی شبکه ای در اشتغال

اما در ادامه این کنگره علیرضا نجفی و فتانه شهرکی مقاله مشترکی را تحت عنوان" بازاریابی شبکه ای و اشتغال جوانان در ایران" ارائه دادند که در خلاصه آن برای حاضران توضیح دادند: با توجه به اینکه مساله بیکاری و اشتغال جوانان از جمله مسائل مهم در برنامه ریزی های کلان کشور بوده و چالشی بسیار جدی است، برآنیم تا تاثیر فرصت و تجارتی به نام بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ) را با توجه به تاثیرات فراوانی که می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد تا حدودی نیز به رفع معضل بیکاری کمک نموده را معرفی نماییم. چه بسا با بررسی علمی و حمایت بیشتر از جانب دولت راه چاره ای کم هزینه اما سودآور هم در زمینه اشتغال و هم درآمدزایی دولت و افزایش رفاه اجتماعی باشد. چرا که علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری جوانان در مقایسه با بالغین، درحال حاضر درصد زیادی از جمعیت را جوانان تشکیل می دهند. بازاریابی شبکه ای به عنوان تجارتی نوپا با سن قانونی چهار ساله اما موفق در حوزه ایجاد شغل و درآمد در ایران توانسته است در این مدت کم تعداد زیادی از جوانان اعم از مرد و زن را زیر پوشش خود قرارد داده و با سرعت زیاد و با صرف کمترین هزینه از سمت دولت برای آنها ایجاد شغل نماید و تا حدودی از میزان بیکاری بکاهد. علاوه بر مبحث ایجاد شغل بازاریابی شبکه توانسته است بر گردش چرخ اقتصاد کشور، افزایش درآمدهای دولت، افزایش تولیدات داخلی و مواردی مشابه تاثیر گذار باشد.

 

صنعتی شدن

محمدعلی فیض‌پور و زهره سامان‌پوردر ادامه نشست سوم کنگره که در سالن دو برگزار شد مقاله ای را تتحت عنوان "صنعتی شدن در مناطق ایران: حادثه‌زا یا حادثه‌زدا؟" توضیح دادند.

این دو پژوهشگر در چکیده این مقاله برای حاضران عنوان کردند: صنعتی‌ شدن اگرچه دستاوردهای فراوانی را برای بشر به ارمغان آورده، اما در کنار آن تلخ‌کامی‌های زیادی را نیز برای جامعه انسانی رقم زده است. فشارهای عصبی ناشی از کار، آلاینده‌های زیست‌محیطی و عدم امنیت شغلی از جمله این تلخ‌کامی‌ها می‌باشد. علاوه بر آن، حوادث ناشی از کار از جمله دستاوردهای زیان‌بار صنعتی‌ شدن در جهان است و از این رو، این مقاله می‌کوشد تا تعامل صنعتی ‌شدن و حوادث ناشی از کار را با تأکید بر جوانان و در مناطق ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، داده‌های مورد نیاز شامل حوادث کل و حوادث مربوط به گروه جوانان (39-20 ساله) در بخش صنعت از سازمان تأمین اجتماعی و داده‌های مورد نیاز برای بررسی صنعتی بودن استان‌ها از مرکز آمار طی سال‌های 93-1390 جمع‌آوری و از روش امتیاز استانداردشده و رهیافت داده‌های پنل استفاده شده است. همسو با انتظار، نتایج تحقیق نشان داده است که توسعه صنعتی زمینه را برای ازدیاد حوادث ناشی از کار افزایش داده اما با افزایش اشتغال صنعتی، حوادث ناشی از کار جوانان به صورت معنی‌داری افزایش یافته است. از نظر سیاست‌گذاری، یافته‌های این پژوهش مبین لزوم توجه به استانداردها و تلاش در جهت حفظ سلامت نیروی کار به خصوص در گروه جوانان در جریان صنعتی شدن مناطق کشور است.

 

موانع همکاری حوزه و دانشگاه

"بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه به عنوان دو جزء جدایی ناپذیر" عنوان مقاله ای مشترک از خاطره خانجانخانی، فاطمه سپاسه ، مهدی کریمی ، محمد باغی یزدی و محمد مهدی کیانیاست که در چکیده آن عنوان شد: از آنجا که هیچ سازمانی به تنهایی قادر به تامین کلیه نیازهای خود نیست و ناگزیر از وابستگی برای تعیین منابع و ارضای نیاز خود به سایر سازمان ها می باشد، وابستگی متقابل و منافع دو جانبه حاصل از ارتباط از جمله شرایطی است که موازنه منطقی در مراودات بین سازمان ها را از استمرار برخوردار می سازد. توفیق دانشگاه ها در نیل چنین موازنه ای موجب می گردد نگرش جامعه در برقراری ارتباط دانشگاه با محیط صرفا مادی تلقی نشده که در این صورت منزلت دانشگاه و جایگاه تعلیم و تربیت نیز محفوظ می ماند. از طرفی هدف اصلی تولید علم در علوم مهندسی و فنی، تولید ثروت و قدرت از طریق تولید دانش چگونگی و توسعه فناوري است. علم و دانش حاصل از فعالیتهاي فنی مهندسی عین فناوري بوده و قدرت ناشی از آن نیز به دلیل تولید و توسعه فناوري است. در این نوشتار با بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص ارتباط موثر دانشگاه و صنعت، برخی از موانع موجود شناسایی و بررسی می¬شود. تعداد کثیری از موانع مربوط به ضعف نظام سیستمیک دو حوزه، نداشتن جنبه کاربردی دانش، عدم استفاده از نتایج پژوهش ها در صنعت، عدم توجه به تقاضای بازار و... بود. به نظر می رسد عدم آگاهی دو حوزه از نیازها و توانایی های یکدیگر عامل اصلی نبود یک رابطه برد-برد دوسویه است. بنابراین باید تعامل بیشتری بین مدیران و اساتید دانشگاه شکل گیرد و این ارتباط قانونمند شده و توسط دولت حمایت شود.

در ادامه مقاله ایتحت عنوان "سرمایه انسانی و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران" توسط رسول رجب‌زاده اردلی و علی شمس اسفندآبادیارائه شد که در خلاصه مقاله عنوان شد: بر اساس ادبیات اقتصادی، سرمایه انسانی منجر به ارتقای بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه، رشد اقتصادی خواهد شد. در همین راستا، بررسی تأثیر آموزش، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد سرمایه انسانی، بر بهره‌وری نیروی کار، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کسب مزیت رقابتی، در کانون توجه بسیاری از مطالعات اقتصادی قرار گرفته است. با چنین رویکردی، هدف مطالعه حاضر نیز بررسی تأثیر سرمایه انسانی از نوع آموزش بر بهره‌وری نیروی کار در صنایع تولیدی ایران می‌باشد. با بهره‌گیری از داده‌های مندرج در نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران طی سال‌های 92-1384 و در چارچوب رویکرد داده‌های تابلویی و استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته عملی، نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنی‌دار آموزش و بهره‌وری نیروی کار در صنایع تولیدی ایران می‌باشد و افزایش سهم شاغلان دارای آموزش عالی، موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، اما ضریب این افزایش بسیار کوچک است. بر این اساس و با توجه به یافته‌های تحقیق، اگر نتوان چنین گفت که دانشگاه و بازار کار هماهنگ نیستند، می‌توان چنین عنوان نمود که هماهنگی دانشگاه و بازار کار شایان توجه نمی‌باشد. بنابراین از نظر سیاست‌گذاری، یافته‌های مطالعه حاضر مبین لزوم توجه بیشتر به آموزش عالی و برنامه‌ریزی صحیح و مدون برای تطبیق و هماهنگی هرچه بیشتر دانشگاه با بازار کار می‌باشد. در این صورت، زمینه‌های افزایش بهره‌وری نیروی کار در صنایع تولیدی کشور نیز فراهم می‌گردد.

 

اقتصاد مقاومتی

اما در ادامه نشست، مقاله «پاره‌ای از موانع فرهنگی شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی» توسط محمود رهجوگیتری ارائه شد.

وی درابره خلاصه مقاله خود گت: چندسالی است که بصورت جدی مسأله اقتصاد در کشور مطرح شده است، به صورتی که شعارهای سال عموما ماهیت اقتصادی دارند و این روند از سال 1386 به صورت جدی مورد توجه بوده است.

وی افزود:  مفهوم های یاد شده درطی این سالها عبارت بوده از تلاش برای اتحاد کلمه و سازندگی، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی، همدلی و همزبانی و در نهایت اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. در واقع اگر به این عبارت ها نگاهی بیاندازیم همه این ها در یک مفهوم و یک عبارت قابل بیان است و آن هم مفهوم آخر یعنی اقتصاد مقاومتی می باشد. راه حل پیشنهادی برای حل مسائل مربوط به حوضه اقتصاد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده و همچنان مطرح می شود. لازمه عملی شدن اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مفاهیم ذکر شده و یک سری مفاهیمی که هرکدام از این موارد در خود جای می دهند، می باشد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید