بررسی الگوی پایه پیشرفت در کنگره پیشگامان پیشرفت

 

Cong.3 

 

نشست پنجم با موضوع الگوی پایه پیشرفت یکی از نشست های نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت بود که عصر امروز(پنجشنبه)، در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی یا تحقق فرهنگ آرمانی به وسیله طراحی صنعتی توسط سید محمدرضا موسوی اوندین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران در این نشست ارائه شد.

بر اساس این مقاله در دهه‌های اخیر طراحی صنعتی را می‌توان یکی از کاراترین ابزارهای بسط فرهنگ مادی در غرب دانست. تا آنجا که این تخصص آکادمیک به نوعی مهندسی فرهنگ تعبیر شده است. در این راستا اگرچه آرمان شهری که اندیشه اسلامی ترسیم می‌کند، در ژرفا و ابعاد معنوی خویش بیش از ابعاد مادی با فرهنگ امروز غرب در تعارض و کش مکش است، لیکن چگونگی حیات و استمرار طراحی صنعتی در بستر فرهنگ ایرانی اسلامی و یا به تعبیری فرهنگ آرمانی جای تأمل دارد. در این مقاله، ابتدا مفهوم ساختاری فرهنگ، طراحی صنعتی و چگونگی تعامل این دو در شرایط کنونی تشریح و سپس با تمسک به عمق معنای مهندسی فرهنگ و چگونگی تحقق عملی آن، مدل تعاملی فرهنگ آرمانی (فرهنگ برآمده از اندیشه اسلامی) و طراحی صنعتی تدوین شده است.

تاریخ حجاب و پوشش در ادیان الهی و تمدن‌های بزرگ نیز توسط الهام ملك زاده عضو هیاَت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه شد که در چكیده آن یه این موضوع اشاره شده که در طول تاریخ بشریت توجه به ارزش های انسانی، نقش اساسی و محوری را در رشد، کمال، بالندگی و سلامت جامعه ایفا کرده است. هرگاه این محوریت و نقش آفرینی تداوم یافته و زمینه حضور ارزش ها در صحنه های گوناگون حیات فردی و اجتماعی مهیا و پویایی و سعادت جامعه تضمین شده است. ولی، هرموقع از نقش محوری ارزش ها کاسته شده و رفتار و عملکرد فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی قابلیت ظهور و تجلی نیافته، جامعه در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

از جمله این ارزش ها، جایگاه رفیع عفاف در میان جوامع با در نظر گرفتن ویژگی های زن به عنوان یكی از اركان مؤثر تثبیت آن در جامعه است. این رویکرد در دوران مختلف و در میان اقوام و ملل عالم به تأكید بر حفظ و صیانت از حقوق زن منجر شده است. رویکردی كه با توجه به تفاوت های فرهنگی و رسوم ملل، در شکل های مختلفی بروز یافته و به موازات رشد عقلی و فرهنگی جوامع و آشنایی آنان با تعالیم و آموزه های فرستادگان و انبیاء الهی در چارچوب نهادینه كردن ارزش های انسانی و رسیدن به نقطه‌ متعالی الهی رو به تكامل نهاده است.

برخورداری جامعه از آزادی بیان و تاثیرات آن بر ارتقاء پیشرفت اجتماعی نام مقاله ای است که توسط مهدی محمدطاهری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین ارائه شد که بر اساس آن آزادی موهبت های الهی است که در ذات آدمی نهادینه و انسان بر اساس فطرت خویش که گرایش به سمت کمال دارد آزاد است که بر گزینده و انتخاب گر باشد، در تعالیم اسلامی آزادی انسان بر آمده از دو بخش درونی (عقل) و بیرونی (پیامبران الهی) است،

آزادی بیان جزئی از آزادی آدمی است که با تحقق آن در جامعه حقیقت کشف و اجتماع به پویائی عقیدتی و ایدئولوژیک دست می یابد، اسلام اصل آزادی بیان را پذیرفته هر چند در بیان عقیده و آراء محدودیت های را قائل می شود. این مقاله قصد دارد نسبت به بررسی برخورداری جامعه از آزادی بیان و تاثیرات آن بر ارتقاء پیشرفت اجتماعی اقدام کند. بنابراین پیشرفت اجتماعی عملکرد مستقیم فعالیت های دولت و حاکمیت است که سلب و یا محدودیت در هر عامل نتیجه مستقیم بر کاهش سطح کیفی زندگی شهروندان دارد.

در ادامه این نشست مقاله دیگری با عنوان ناهماهنگی‌های آموزشی در بازار کار ایران توسط محمدعلی فیض‌پور استادیار و عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد و مهدیه پیروی دانشجوی كارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد ارائه شد که بر اساس آن، بررسی رسالت نظام آموزشی یک جامعه در فراهم کردن رشد و توسعه قابلیت‌های افراد در ابعاد مختلف از مباحث اساسی‌ است که  از زوایای گوناگون بدان پرداخته شده است.

 از بعد بررسی کارکردهای اقتصادی آموزش، تلاش برای پیوند هر چه منطقی‌تر و محکم‌تر اهداف و روش‌های آموزشی با مقتضیات اجتماعی و نیازهای شغلی جوامع است. با چنین رویکردی مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که آموزش عالی ایران تا چه اندازه توانسته است بر عملکرد بازار کار تاثیرگذار باشد؟ در این راستا، این مقاله کوشیده است تا تاثیر ترکیب نیروی انسانی شاغل در صنایع تولیدی ایران را بر عملکرد این صنایع که در این پژوهش با شاخص سودآوری مورد ارزیابی قرار گرفته است، بررسی کرده و این بررسی بر حسب کدهای دو رقمی ISIC طی برنامه‌های سوم، چهارم و سه سال نخست برنامه پنجم (92- 1379) صورت گرفته است. بر اساس این مقاله به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی و نیز بازار کار به تفکیک بخش‌های اقتصادی امری لازم و ضروری است.

بر اساس این گزارش، بهبود کارایی و بهره‌وری از گیاهان دارویی به کمک تکنیک‌های زیست فناوری در قالب مقاله توسط حسین غلامی و بهنام شهریاری و سمیه مرادی از دانشجویان دانشگاه شیراز ارائه شد.

بر این اساس، در حال حاضر استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره آن ها در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. طی سالهای اخیر استفاده از الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی، استفاده از تکنیک هایی از جمله غیرمتحرک سازی سلول ها، بیوترانسفورماسیون، سیستم کشت پیوسته بسته، تکنیک های سیتوژنتیک، استفاده از میانجیگری های باکتریایی و مارکرهای مولکولی به عنوان یك ابزار قدرتمند جهت تولید متابولیت های ثانویه، شناسایی و دستكاری ژنتیكی آنزیم های موثر در مسیرهای بیوسنتزی، مكانیسم های تنظیمی آن ها و افزایش بیان ژن ها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. علاوه براین استفاده از این تکنیک ها، امكان تولید سریع و انبوه ژنوتیپ های مطلوب با محتوای ژنتیكی یكسان و كیفیت یكنواخت، در مکان و زمان محدودتری را فراهم کرده است. به نظر می رسد در آینده نزدیک استفاده از این تکنیک ها به عنوان یکی از منابع عمده جهت تولید داروها در جهان در نظرگرفته شود.

علاوه بر این، مقاله شناسایی مزیت¬های نسبی در بخش¬های اقتصادی استان¬های غربی کشور با استفاده از شاخص ضریب مکانی نیز توسط مریم نفیسی مقدم و صابر خداوردی¬زاده از دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تبریز در این نشست اراائه شد که در چکیده آن آمده است ساختار اقتصادی و شیوه¬ی بهره¬وری از سرزمین و مناسبات درونی و بیرونی آن در هر مقطع از زمان نقش عمده¬ای در شکل¬گیری و سازمان¬یابی فضای کشور دارد. تجزیه و تحلیل بحث اشتغال در استان¬های مختلف می¬تواند به شناخت فعالیت¬هایی که به منزله¬ی موتور رشد و توسعه اقتصادی آن استان¬¬ها محسوب می¬شود، منجر شود و زمینه را برای توسعه، اشتغال¬زایی و کاهش نرخ بیکاری فراهم کند. در این راستا، این پژوهش بدنبال بررسی و شناسایی مزیت¬های نسبی در بخش¬های مختلف اقتصادی و روند آن در پنج استان غربی کشور با استفاده از نظریه¬ اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی برآمده است.

آخرین مقاله ای که در این نشست ارائه شد راهکار نجات ایران از بحران آب؛ کشت فراسرزمینی نام داشت که توسط میلاد عرب و نیما پورنبی و احمد عابدی از دانشجویان رشته مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گردآوری شده است.

در این مقاله آمده است که کشور ایران در سال 2025 میلادی جزء کشورهای با بحران آب خواهد بود. رشد جمعیت، گسترش شهر نشینی، افزایش سطح رفاه و فرهنگ زندگی مردم، توسعه کشاورزی و پیشرفت صنایع، سبب افزایش تقاضای آب شده است. با توجه به اهمیت موضوع کم¬آبی در سطح ملی و بین¬المللی، لزوم قرار گرفتن ایران، در بازار رقابت آب مشخص می¬شود. کشت فراسرزمینی، در جا به جایی آب بین¬حوضه¬ای، بازار گرمی دارد و در حال حاضر، در دولت های هوشمند و با تدبیر، جایگاه ویژه¬ای یافته است.

 در این پژوهش با توجه به ناشناس بودن موضوع کشت فراسرزمینی در ایران، ضمن معرفی دقیق کشت فرا¬سرزمینی به عنوان یک راهکار نجات ایران از بحران کم آبی، به بررسی بهترین مقصد، از بین کشور های دوست و مد نظر دولت ایران و بهترین محصول از لحاظ عملکرد، برای ورود کشور ایران به چرخه¬ی کشت فراسرزمینی، پرداخته می¬شود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید