در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی شد: روش شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

 

 

از جمله نشستهای تخصصـی هفتـمین کنفـــرانس الــگـوی پیشرفــت، نشـست “روششناسی الگوی اسلامــــی ایــرانــی پیشرفت” بود که با حضور حجتالاسلام دکتر هادی صادقی و دکتر محمود حکمتنیا (اعضای هیئت رئیسه نشست) برگزار و 8 مقاله به صورت شفاهی ارائه شد.

 

مقاله دکتر علیرضا صادقزاده قمصری به موضوع “تأملات روششناختی پیرامون فرایند تدوین الگوهای نظری بومی در عرصه تربیت با رویکرد اسلامی ایرانی و نحوه ابتنای آنها بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت” اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: با توجه به ارتباط فرآیند تربیت با عموم مؤلفههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیشرفت جامعه اسلامی معاصر، مبحث تدوین الگوهای اسلامی ایرانی در عرصه تربیت را باید بحثی فرابخشی در مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در نظر گرفت. اکنون با این پرسش مواجه هستیم که فرآیند تدوین الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت در این عرصه مهم و تأثیرگذار بر سایر عرصههای پیشرفت جامعه اسلامی ایران، به لحاظ روششناختی دارای چه خصوصیاتی است؟ چگونه میتوان این فرآیند را به شیوهای روشمندانه بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی ساخت؟

 

مقاله دکتر ابراهیم رضایی آدریانی به موضوع “مبانی و قواعد «استنباط الگوی پیشرفت» از قرآن و حدیث” اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: قرآن کریم هدایتگر امت اسلامی تا قیامت است. بنابراین هر فعالیت فردی و اجتماعی مسلمانان باید منطبق با قرآن باشد و از آموزههای انسانساز آن سرچشمه بگیرد. «الگوی پایه پیشرفت» قرار است اساسنامهای باشد که اجرای آن، جامعه اسلامی ما را از هر جهت، رشد و تعالی بخشد و پیشرفت همه جانبه را برای ما به ارمغان آورد. ریشههای چنین اساسنامه جامعی را باید در کلام وحی جستوجو کرد و از قرآن کریم استنباط کرد. این استنباط، مبتنی بر مبانی و قواعدی است که پژوهشگر را از لغزش در استنباط مصون میدارد.

 

مقاله دکتر علی ذوعلم به موضوع «رویکرد فرهنگی به الگوی پیشرفت» اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مثابه نقشه راه دستیابی به جامعه طراز انقلاب اسلامی که مسیر شکلگیری تمدن نوین اسلامی را هموار میسازد، الگویی فرهنگ مدار است که بر اساس «اصالت فرهنگ در ساخت جامعه مطلوب» طراحی میشود. در این الگو، به یک چارچوب مفهومی واضح، متقن و جامع نیاز است که «هسته نامی» الگو را شکل میدهد و مبتنی بر منابع و مبانی پذیرفته شده اسلامی، در همه سطوح و لایههای الگو جریان مییابد.

 

مقاله دکتر حمیدرضا فرهمند به موضوع «الگوی مفهومی پیشرفت فرهنگبنیان و نسبت آن با الگوی پایه» اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: ارتباط مقوله پیشرفت اسلامی ایرانی با موضوع برپایی تمدن نوین اسلامی- که از ارتباط منطقی و مفهومی با انقلاب اسلامی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی متکی به آراء مردم ایران نشأت میگیرد، موضوع مهمی است که نگاه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و جایگاه آن را جهت میدهد. رویکرد و محتوای الگوی پایه باید با الگوی مفهـــومی پیشرفت فرهنگبنیان همساز باشد و عناصر و ملزومات آن را به صورت منسجم، مستدل و منطقی تبیین کند.

 

مقاله دکتر علیرضا اسماعیلی مازگر به موضوع “انقلاب اسلامی و الگوی پیشرفت فرهنگپایه (ناظر بر رویکرد فرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)” اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: از ملزومات حرکت از الگوی پایه به سمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انتخاب رویکرد اصلی و پایهای الگو و ترسیم دقیق مختصات آن رویکرد میباشد. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگویی برآمده از انقلاب اسلامی و مبتنی بر گفتمان قدرت آن، یعنی اسلام سیاسی است.

 

توفیقات و دستاوردهای انقلاب اسلامی و گفتمان قدرت آن در نظام بینالملل، متأثر از بعد فرهنگی و نرمافزاری آن میباشد. از این رو اصلیترین، محوریترین و پایهایترین رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویکرد فرهنگی است و بهدرستی میتوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را الگوی پیشرفت فرهنگ پایه دانست.

 

مقاله دکتر حسن بلخاری قهی به موضوع «تأملی در مفهومشناسی حکمت (الگوی تعامل نظریه و عمل) در قرآن (ضرورت حاکمیت حکمت در بطن و متن الگوی پیشرفت)» اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: بدون تردید یکی از کلیدواژههای بنیادین و محوری قرآن در شناخت ماهیت و ذات اندیشه اسلامی اصطلاح «حکمت» است. حکمت، عنوان عام تمامی اندیشههای نظری در اسلام نیز است و همچنین به عنوان کاملترین معادل Philosophy در تاریخ اندیشه اسلامی، تحلیلی جامع و کامل در قرآن دارد.قرآن، منبع و مرجع حقیقی و اصیل تمامی اندیشهها، اعمال و احکام در تمدن اسلامی است، بنابراین، این کتاب جامع، شرح کامل و دقیقی در باب حکمت دارد.

 

مقاله علیرضا افضلی به موضوع «سنتپژوهی پیشرفت: رویکردی نوین به آینده پیشرفت» اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: سنن الهی یکی از آموزههای بسیار مهمی است که از آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهمالسلام، به طور صریح و آشکار قابل استفاده بوده و جایگاه مهمی را در جهانبینی اسلامی به خود اختصاص میدهد. بنا بر لحاظ این سنتها در آیندهپژوهی اسلامی، میتوان گفت آیندهپژوهی اسلامی از جایگاه ویژه و ممتازی نسبت به آیندهپژوهی غربی برخوردار خواهد بود. در این مقاله به دنبال ارائه روشی نوین در آیندهپژوهی اسلامی مبتنی بر سنن الهی به نام «سنتپژوهی» هستیم.

 

مقاله دکتر مسعود ناری قمی به موضوع «درآمدی بر الگوی اسلامی پیشرفت در فناوری معماری» اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: اسطوره تکنولوژی به عنوان معیار پیشرفت در تمام رشتهها از جمله معماری، مانع نگاه کلنگر به موضوع پیشرفت در حوزههای مختلف شده است؛ بنابراین اسطورهزدایی از این مقوله و طرح جایگاه درست آن در مسیر پیشرفت رشته در راستای اهداف اسلامی است از نخستین گامها در رسیدن به الگوی پیشرفت معماری منطبق با اسلام است.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید