در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی شد: آمایش و شهرسازی در الگوی پیشرفت

 

 

 

 

 

 

نشست تخصصی آمایش و شهرسازی در الگوی پیشرفت در روز نخست هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. دکتر اسماعیل شیعه و دکتر محمد سعید جبل عاملی اعضای هیئت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل دادند. در این نشست تخصصی دکتر طیبه محمودی، دکتر عبدالحسین کلانتری، دکتر لطفعلی کوزهگر کالجی، دکتر مجید یاسوری، دکتر بهزاد وثیق و دکتر محمدصادق ابراهیمی به ارائه نتایج تحقیقات خود پرداختند.

 

نخستین مقاله مطرح شده در این نشست تخصصی، «مبانی نظری پیشرفت در حوزه آمایش بنیادین» نام داشت که به همت دکتر طیبه محمودی محمدآبادی دانشجوی پسادکتری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی دانشگاه اصفهان و دکتر محمدحسین رامشت استاد دانشگاه اصفهان تهیه شده بود.

 

دکتر محمودی در این نشست تخصصی عنوان کرد: سدره طوبی را باید نظریهای در حوزه پیشرفت و زمینه تحقق آرمانی در آمایش بنیادین مرکز الگو تلقی کرد. آرمانگرایی در فضا، از آرمانشهر افلاطون و فارابی گرفته تا آرمانشهرهای عصر جدید (آتلانتیس، شهر خدا و ...) از جمله آرزومندیهای دیرینه نخبگان بشری در دستیابی به ایدهآلهای زیستی بوده است به طوری که از آن به عنوان مقدمه معرفتشناسی فراورش تمدنی در فضا یاد میشود.

 

به باور این متخصص علوم جغرافیایی و برنامهریزی، در ایران عصر جدید، آرمانشهرهایی ارائه شده است که غالباً با نگاه به ایران قبل از اسلام و تمسک به دو اصل هویت ملی و نژاد آریایی و یا با نگاه به ساختارهای مفهوم توسعه به جای پیشرفت استوار شده است. اکنون پس از یک قرن تلاش و تجربه، روشنفکران ایران به این واقعیت معترفاند که اجمالاً جامعه ایران با جوامع دیگر متفاوت است و همین تفاوت میتواند سر منشأ تفاوت در طرح آرمان فضایی سرزمین آنها نیز باشد.

 

مقاله بعدی که در نشست تخصصی آمایش و شهرسازی در الگوی پیشرفت مطرح شد با عنوان «ارزیابی شهرهای جدید بر مبنای الگوی شاخصههای شهرسازی ایرانی اسلامی (پژوهش موردی: شهر جدید هشتگرد)» توسط دکتر لطفعلی کوزهگر کالجی فارغالتحصیل دکترا برنامهریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی و بتول حسینی تلی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی و آزاد، تهیه شده بود.

 

دکتر لطفعلی کوزهگر کالجی در این رابطه گفت: با ظهور انقلاب اسلامی در ایران که صفت اسلامی، ویژگی فرهنگی آن را برجسته میساخت، این امید که بتوان سکونتگاههایی، بر مبنای اصول و ارزشها و تفکّر اسلامی بنیان نهاد، افزایش یافت. شهرهای جدید، سکونتگاههایی هستند که تمام مراحل طرّاحی، شکلگیری و ایجاد آنها، طی برنامۀ زمانبندی مشخصی انجام میشود؛ از این رو در صورتی که، اصول و ارزشهای اسلامی در آنها اجرا شود میتوانند، نمایشی از شهر ایرانی و اسلامی را محقق سازند؛ مقصود از اصول و ارزشهای اسلامی، اصولی منبعث از تعالیم اسلامی هستند که میبایست در شهرهای جدید مورد عنایت ویژه قرار گیرند. به منظور متجلّی ساختن ارزشهای اسلامی در کالبد شهر، شناسایی ارزشهایی که میتوانند و باید با تظاهر در مجتمعهای اسلامی هویت ایرانی اسلامی آن را نمایش داده و تضمین نمایند، ضرورت تام دارد.

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این تحقیق، چهار شاخص مسجدمحوری، درونگرایی، محلّه محوری و طبیعتگرایی به عنوان اصول محوری مورد شناسایی و استفاده قرار گرفته است. هدف این تحقیق آن است که به ارزیابی شهرهای جدید بر مبنای شاخصهای شهرسازی ایرانی اسلامی بپردازد. از این رو، شهر جدید هشتگرد از پررونقترین شهرهای جدید ایران،که نزدیک یکصد هزار نفر جمعیت که در نزدیکی شهر تهران و کرج قرار دارد، به عنوان مورد نمونه، مورد بررسی قرار گرفت.

 

آخرین پژوهش ارائه شده در این نشست تخصصی؛ «تحلیلی مقدماتی در بیان مفاهیم و گزارههای الگوی روستای متعالی» نام داشت که توسط دکتر محمدصادق ابراهیمی استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه شده بود. وی در این رابطه گفت: از روستا به عنوان یک کانون فعالیت و تولید در برنامهریزیهای بخشی و فرابخشی غفلتی تاریخی شده است شاید این به دلیل عدم شناسایی کارکردهای مؤثر روستا بوده ضمن اینکه الگویی مناسب برای بررسی سیستمی و کلینگر این مفهوم وجود نداشته است. با توجه به هدف خلقت انسانی در جهانبینی الهی که همانا عبودیت و تعالی انسان است. بنابراین تمامی مجموعههای انسانی نیز میبایست به نوعی در راستای تکامل و تعالی انسان مؤثر باشند. وی در ادامه توضیحات خود افزود: در این مجال سعی میشود با تبیین الگوی تعالی و استعلای انسانی به نقش و جایگاه روستا و کارکردهای مؤثر آن، در جهت استعلای جامعه و تعالی انسانها پرداخته شود. ضمن اینکه مشخص شود که چگونه میتوان به الگوی متعالی روستا در جامعه ایرانی و اسلامی دست یافت. بنابراین به بررسی و تبیین برخی از ویژگیهای موجود در جامعه روستایی ایران پرداخته شده و ضمن برشمردن گزارههای مطلوب در الگوی روستای متعالی به تبیین آن در جامعه روستایی ایران نیز توجه شده است.

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید