همزمان با برگزاری هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: روند گذار از الگوی پایه به پیشرفت بررسی شد

 

 

 

 

در دومــین روز از بـرگزاری هفتمین کنفرانس الـگوی اسلامــی ایـرانی پیشرفـت، نشست تخصصــی “گذار از الگوی پایه به الگوی پیشرفت” برگزار شد. حجتالاسلام سید عباس نبوی، دکتر شهریار نیازی و دکتر موسی عنبری ریاست این نشست را بر عهده داشتند.

 

در این نشست تخصصی، 7 مقاله ارائه شدند.

 

مقاله حجتالاسلام مصطفی جعفر پیشه فرد (و دکتر محمدسعید جبلعاملی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران) به موضوع “طرح دولت اسلامی تحولگرا در گذار از الگوی پایه به الگوی تفصیلی پیشرفت” اختصاص داشت:

 

در حال حاضر نسخه اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شامل اسناد پنجگانه مبانی، آرمانها، رسالت، افق و تدابیر ارائه شده است. مهمترین سؤال پیش رو در این مقطع، چگونگی تفصیل الگو به عرصههای گوناگون و زمینهسازی برای اجرای آن است. در این مقاله، با بهرهگیری از رویکردهای مختلف، بررسی اسناد، مرور ادبیات، تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، عوامل پیشران و راهبردهای اصلی برای تحول در نظام اسلامی احصا و ارائه شده است. سپس با استناد به منابع دینی و بهرهگیری از دستاوردهای تجربه شده، طرح کلی دولت اسلامی تحولگرا، به عنوان زمینه و بستر اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده است.

 

مقاله حجتالاسلام دکتر احمد آکوچکیان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)، مرضیه بخشی و زهرا نجفی به موضوع “روششناسی فرااندیشه و دانش جامع نظامشناس- نظامساز پیشرفت” اختصاص داشت:

 

پس از سامان کلان سند الگو، اکنون میتوان به بسط آن تا الگوی راهبری تحول چه در رویکردها و چه در اسناد برنامهای و عرصهای همت گماشت. روششناسی فرااندیشه و دانش جامع نظامشناسی و نظامسازی پیشرفت، به مثابه ساحت روششناسی تبدیل سند الگوی پایه پیشرفت به الگوی تفصیلی راهبری تحول کدام است؟ فرضیه مرجع در ساختی دو لایهای، در گذار از مسئلهشناسی پیشرفت به پردازش مبانی معرفتشناختی پیشرفت، روششناسی مرجع را ناظر به سند الگوی پایه پیشرفت، بازخوانی و به کار میبندد.

 

مقاله دکتر محمدعلی سوادی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به موضوع “نگرش و فرایند دیالکتیکی ترسیم الگوی جامع و تفصیلی پیشرفت اسلامی- ایرانی” اختصاص داشت:

 

الگوی جامع و تفصیلی پیشرفت اسلامی- ایرانی، پیشنیاز دستیابی به آرمانهای متعالی حیات طیبه فردی و اجتماعی، سعادت دنیا و آخرت، آرامش درون و برون در سطح فرد و جامعه و احیای تمدن نوین اسلامی است. بایستگی تلاش برای نیل به حداکثر پیشرفت ممکن و جامعه حدی در پرتو آیندهپژوهی، به عنوان پیشنیاز و مقدمه جامعه آرمانی مهدوی، مقولههایی عقلی است و مستند آنها، دلیل عقل است. غایت پیشرفت حداکثری دستیابی به صحیحترین، ژرفترین و کاملترین شناخت از پروردگار، خلیفه وی، جامعه انسانی، تاریخ و سرشت تمدنها و چگونگی نقشآفرینی فرهنگهای گونهگون به موازات تحولآفرینی باورها، ارزشها و سنن الهی میباشد.

 

مقاله دکتر محمدرحیم عیوضی، استاد دانشگاه شاهد به موضوع “آیندهنگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” اختصاص داشت:

 

آیندهپژوهی با پیشبینی آیندهها کار خود را آغاز کرد. اما از دهه 70 میلادی آیندهنگاری به سنت حاکم بر آیندهپژوهی تبدیل شد. امروز آیندهنگاری، راهبردی ابزاری برای درک آیندههای محتمل و تصمیمسازی برای نیل به آیندهای مطلوب است. مهمترین هدف آیندهنگاری راهبردی، ترسیم چشمانداز و ساخت آینده مطلوب است.

 

الگــوی اسلامـی پیشرفت نیز یک قالب است که پیوند بین گذشته مطلوب ما را با آینده آرمانی پیوند خواهد داد. اما دستیابی به این هدف نیاز به طرح و پاسخ به این سؤال دارد که: برای ساخت آینده مطلوب بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکت از الگوی پایه تا چه میزان مسیر نیل به ساخت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را هموار میکند؟ از این حیث در الگوی پیشرفت، شناسایی چالشها، فرصتها و تهدیدها پیش روی آن اهمیت و کاربرد آیندهنگاری راهبردی را نشان میدهد.

 

مقاله دکتر بهزاد سلطانی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و مرضیه شاوردی، به موضوع “بازبینی سند الگوی پایه با رویکرد آیندهنگاری و تحلیل روندها” اختصاص داشت: سند الگوی پایه درصدد ترسیم آرمان و افق (چشمانداز) برای آینده ایران اسلامی است و افقی 50 ساله را مدنظر قرار داده است. بنابراین باید در تدوین آن، نگاه به آینده داشت و با توجه به روندهای آینده، افق و آرمان و نیز سیاستهای کلان را ترسیم کرد. رویکرد آیندهنگاری میتواند رویکردی مناسب برای تدوین این سند باشد. یکی از مهمترین گامهای رویکرد آیندهنگاری، تحلیل محیطی است. از جمله روشهای به کار رفته برای تحلیل محیطی، تحلیل روندها است. به کمک روندها میتوان فرصتها یا تهدیدهای پیش رو در آینده را شناسایی کرد و متناسب با آنها چشمانداز، سیاستها و برنامهها را تدوین کرد.

 

مقاله دکتر علی قربانپور دشتکی به موضوع “چارچوب روششناختی «الگوی تفصیلی پیشرفت» با تأکید بر مدلسازی در سیستمهای پیچیده و نظریه آشوب (مطالعه موردی: پیشنویس سند تدبیر)” اختصاص داشت:

 

الگوی تفصیلی پیشرفت، گذاری است از الگوی پایه به سوی چارچوببندی جدید که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. مقاله حاضر برای ورود به این عرصه، رهیافتی روششناختی را ارائه میدهد که مبتنی است بر نظریه سیستمهای پیچیده و نظریه آشوب و بر این اساس سه روند تکاملی را ارائه میدهد که به صورت مطالعه موردی، اصول پنجگانه پیشنویس سند تدبیر را در قالب این سه مدل، مدلسازی میکند. بنابراین (در این مطالعه)، در دو موضوع مدلسازی: یکی در مورد موارد پنجگانه سند تدبیر و دیگری مدلسازی نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی صورت میگیرد.

 

مقاله دکتر رضا مهدی، استادیار گروه آیندهپژوهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موضوع “چرایی و چگونگی تفصیل و تجزیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به زیرالگوها و اجزای کوچکتر” اختصاص داشت:

 

سرعت تحولات و رقابت در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، موجب شده تا دستیابی به پیشرفت و لوازم و امکانات تداوم آن، یک منظومه، فرایند یا پروژه منسجم، طراحیشده و هدفمند باشد. از سوی دیگر، همه منابع مادی و معنوی، الزامات پیشرفت، دارای اولویت همتراز و همسنگ نیستند. در این مقاله، سعی شده است با استناد به دانش و تجربه، منابع و اسناد موجود، ضرورت و نحوه تفصیل و تجزیه الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت به زیرالگوها، زیرنظامها و عناصر جزئی، توضیح و تبیین شود.

 

بر اساس یافتههای این تحقیق، لازم است الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبنای تجربه و عرف موجود در سطح جهانی با دقت، شفافیت و قابلیت فهم عمومی و نخبگانی و امکانپذیری اجرا و پایش شود، به زیرالگوها و عناصر تفصیلی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیستمحیطی و فرهنگی تجزیه شده و نحوه دستیابی به پیشرفت در همه این ابعاد و زیرالگوها پیگیری شود.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید