برنامه اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال 1397

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامه اندیشکدههای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در چهل و نهمین جلسه شورای تلفیق مرکز الگو، در قالبِ برنامههای تکمیلی و تاسیسی به تصویب رسید که اندیشکدههای مرکز موظف‌اند بر اساس این برنامه‌ها، فعالیتهای خود را تنظیم کنند.

 

الف) برنامههای تکمیلی

1- زمینهسازی برای نظریهپردازی پیشرفت در حوزه تخصصی

2- آیندهپژوهی حوزه تخصصی اندیشکده

3- تعیین شاخصهای کلان الگو معطوف به گزارههای افق

4- نقد نظریات رقیب در حوزه تخصصی

5- تداوم مشارکت در تهیه الگوی پیشرفت

 

ب) برنامههای تأسیسی

1- تعامل با سایر اندیشکدهها

2- اندیشهورزی

3- توسعه تعامل و همکاری با مراکز علمی و برگزاری نشست سالیانه اندیشکده

4- برگزاری نشستهای مشترک با حضور سیاستگذاران و کارگزاران ارشد کشور در حوزه اندیشکده (این نشستها میتواند در قالب گفتوگوهای راهبردی یا جلسات اندیشکده برگزار شود)

  

 

Untitled picture ANDISHE 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید