موضوع سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تعيين شد

  • چاپ

 


معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز ضمن مشورت‌هاي گسترده با صاحب‌نظران و با توجه به مراحل پيش‌بيني‌شده در نقشه راه و فرآيند طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، عناوين زير را براي سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به شوراي عالي مركز پيشنهاد نمود:

1- واكاوي مفاهيم و نظريه‌هاي رايج توسعه و تجربيات ايران و جهان، گامي به سوي نظريه اسلامي ايراني پيشرفت

2- بررسي نظريه‌ها، الگوها و روش‌هاي مديريت تحولات اجتماعي

3- ارزيابي روند پيشرفت ايران

اين عناوين در جلسه مورخ 22/4/92 شوراي عالي مركز به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتاً اولين عنوان مورد تصويب شد.

سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در بهار 1393 برگزار خواهد شد.