اندیشکده امنیت بررسی می کند: موضوعات و مسائل اساسي امنیت در جمهوري اسلامي ايران

 

 

دبیر اندیشکده امنیت و دفاع اعلام کرد تعیین واژگان و مفاهیم کلیدی امنیت و دفاع و حوزه فعالیت این اندیشکده در دستور کار اندیشکده قرار دارد. وی افزود كارگروه تخصصي انديشكده دفاع و امنيت، به‌‌منظور بررسي موضوعات و مسائل در چارچوب حوزه كار انديشكده، در شهریورماه تشكيل جلسه داد و دو محور كلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

1- تعيين و تعريف واژگان و مفاهيم كليدي حوزه امنيت و دفاع: واژگان براي انتقال انديشه‌ها و مفاهيم، نقشي اساسي دارند به طوري كه بدون استفاده از آنها گفت‌وگو ممكن نيست و انتقال ميراث فرهنگي در پهنه زمان غيرممكن مي‌شود. واژگان و مفاهيم، حاصل جهان‌بيني انسان‌ها هستند و پديده‌اي فرهنگي كه نه‌تنها ناشي از فرهنگ خاص جامعه است بلكه خود، عنصري مؤثر در حركت و يا سكون است. بنابراين، مهم‌ترين اقدام در هر گفت‌وگوي علمي و جامعه علمي كه امتناع گفت‌وگو را از بين مي‌برد، تعيين واژگان و مفاهيم كليدي آن حوزه و سپس دستيابي به تعريفي از واژگان است كه مبتني بر عناصر فرهنگي و زيست‌بوم جامعه ايراني و اجماع اعضاء باشد. در احصاي مفاهيم و واژگان كليدي حوزه دفاع و امنيت و دستيابي به تعريف مورد اجماع اعضاي انديشكده، پيشنهاد شد از روش دلفي استفاده شود.

2-‌ تعريف مبسوط و تشريحي حوزه كار انديشكده: مقرر شد موضوعات و مسائل اساسي جمهوري اسلامي ايران در چهار حوزه مورد بررسي قرار گيرد:

الف-‌ امنيت چيست؟ پاسخ به اين پرسش، مستلزم پاسخ به مسائل در حوزه آگاهي و مباني هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و روش‌شناسي است. امنيت از نگاه جمهوري اسلامي ايران به چه معنايي است؟ آيا امنيت به عنوان كالايي است كه از طريق انباشت قدرت حاصل مي‌شود يا مستلزم رهايي و برقراري عدالت و حقوق بشر است؟ ماهيت امنيت چيست؟ بر اساس اين، كارگروهي تشكيل شده است تا به بررسي و احصاي تعاريف و برداشت‌هاي متفاوت و گاه متعارض از امنيت در جمهوري اسلامي ايران بپردازد.

ب-‌ مرجع امنيت: از مهم‌ترين و مبهم‌ترين مسائل در حوزه امنيت، تعيين مرجع امنيت و به عبارت ديگر امنيت چه كسي است؟ مرجع امنيت مي‌تواند يك فرد انساني، گروه قومي، مذهبي، جامعه، رژيم سياسي و در نهايت دولت باشد. تعيين مرجع‌هاي امنيتي، گامي اساسي در طراحي و تدوين الگو خواهد بود.

ج-‌ مسئله‌هاي امنيتي: منظور از مسئله‌هاي امنيتي اين است كه فهرست تهديدها عليه جمهوري اسلامي ايران چيست؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم پاسخ به چيستي امنيت و امنيت چه كسي است. فهرستي از تهديدهاي متصور در ابعاد نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي احصا شده و در دست بررسي است.

د-‌ راهبرد: شيوه و چگونگي دستيابي به امنيت در جمهوري اسلامي ايران چيست؟ جايگاه اتحاد و سازمان‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در راهبرد امنيتي و دفاعي چيست؟ جايگاه بازدارندگي در راهبرد دفاعي؟ چگونگي تدوين راهبرد و خلأهاي نهادي براي هماهنگي؟

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید