كارگروه تخصصي شوراي تلفيق و هماهنگي برگزار شد

  • چاپ

 

 

در پي مذاكرات اعضاي شوراي تلفيق و هماهنگي در جلسه سوم اين شورا در تاريخ 06/07/1392 و بروز برخي سؤالات و ابهامات در حيطه كار انديشكده‌ها و نيز حوزه‌هاي مشترك بين‌انديشكده‌اي، دكتر واعظ‌زاده، رئيس مركز و رئيس شوراي تلفيق و هماهنگي پيشنهاد كردند كارگروهي تشكيل شود تا چهارچوبي را براي تعريف حيطه كار انديشكده‌ها فراهم آورد.

اين كارگروه در تاريخ 13/06/1392 در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد و درباره چهارچوب فوق‌الذكر به بحث و تبادل نظر پرداخت. حاضران اين جلسه عبارت بودند از دكتر هادي اكبرزاده (رئيس كارگروه تخصصي و رئيس انديشكده علم)، حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيدحسين ميرمعزي (عضو شوراي عالي و رئيس انديشكده عدالت)، دكتر حميدرضا فرتوك‌زاده (جانشين رئيس انديشكده دفاع و امنيت ملي)، دكتر شهريار نيازي، دكتر محمدجواد يزدان‌پناه (دبير كارگروه تخصصي)، دكتر رسول عباسي (معاون مديركل حوزه رياست)، دكتر احمد غياثوند (دبير انديشكده امور اجتماعي، جمعيت و نيروي انساني)، دكتر موسي عنبري (دبير انديشكده مباني) و سيدمحمدرضا سيدي (كارشناس اداره كل حوزه رياست).

حاضران پس از بحث و تبادل نظري دوساعته، چارچوبي را براي تعريف حيطه كار انديشكده‌ها تصويب كردند.

اين چارچوب به مثابه شناسنامه انديشكده‌ها است و مشتمل بر تعريفي عام اما مجمل از حيطه كار هر انديشكده است كه جهت مديريت انديشكده‌ها به كار مي‌رود.

شناخت متقابل انديشكده‌ها از يكديگر و مديريت مباحث ميان‌رشته‌اي از ديگر كاركردهاي اين چهارچوب است.

در نهايت اين چهارچوب با بندهاي زير به تصويب رسيد:

1- تعريف اجمالي عنوان انديشكده

2- بيان قلمروي محتوايي-موضوعي انديشكده

3- گستره صاحب‌نظران و نهادهاي مربوط 

4- ارتباط موضوعي انديشكده با ديگر انديشكده‌ها