چهاردهمين جلسه انديشكده آمايش بنيادين برگزار مي‌گردد

  • چاپ

 

 

انديشكده آمايش بنيادين، يكي از انديشكده‌هاي عرصه زندگي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است كه زمينه فعاليت آن، طراحی آرایش هدفمند و بهینه کلیه عوامل پیشرفت در ارتباط با ظرفیت‌های انسانی، اقلیمی، تاریخی، فرهنگی و غیره در تمام مناطق و نواحی کشور، با توجه ویژه به خلیج فارس، مناطق کویری، روستاها و مناطق مرزی است. چهاردهمين جلسه اين انديشكده، روز شنبه مورخ 16/09/1392 در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار مي‌گردد.

دستور جلسه چهاردهم اين انديشكده، به شرح زير است:

1- ادامه مباحث گذشته
2- بررسی RFP پنجم
3- بررسی پیشنویس سند "حیطه کاری اندیشکده"
 
دكتر محمدسعيد جبل‌عاملي، رياست اين انديشكده و دكتر حجت‌الله عبدالملكي، دبيري آن را بر عهده دارند.