ارتباط انديشكده فرهنگ با ساير انديشكده‌های مرکز بررسی شد

 

 

سيزدهمين جلسه انديشكده فرهنگ در روز دوشنبه 27/8/92 برگزار شد كه طي آن، بر مبناي اسناد مركز، مذاكرات گسترده در جلسات پيشين انديشكده و جلسه مشترك اعضا با شوراي عالي مركز، جايگاه انديشكده فرهنگ در مركز الگو و قلمرو موضوعي آن مورد بازبيني و جعبندي نهايي قرار گرفت. در اين جلسه همچنين نوع ارتباط انديشكده فرهنگ با ساير انديشكدهها بر اساس دو نگاه كلي به مقوله فرهنگ بررسي شد؛ نگاه حداقلي به فرهنگ كه آن را مستقل از ساير حوزهها در نظر ميگيرد و نگاه ديگري كه گستره شمول موسّعي براي فرهنگ قائل است و آن را دربرگيرنده ساير حوزههاي اجتماعي ميپندارد.

از ساير اقدامات انديشكده ميتوان به بررسي سازوكار فعاليت و سوابق اعضاي پيشنهادي مركز براي كارگروه ويژه انديشكده فرهنگ و نيز پيگيري تشكيل كارگروه فرهنگ عمومي اشاره كرد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید