پانزدهمين جلسه انديشكده فرهنگ برگزار شد

  • چاپ

 

 

پانزدهمين جلسه انديشكده فرهنگ در روز دوشنبه 25/9/92 برگزار شد. مهم‌ترين بحث اين جلسه، چگونگي تدوين نظام مسائل فرهنگي بود. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، در نهايت، مقرر شد ماتريس مسائل فرهنگي كه از تقاطع محورهايي چون باورها و اعتقادات، ارزش­ها، هنجارها و ... با مقولاتي چون قانون، سياست، ورزش و ... شكل مي­گيرد، با توجه به وضعيت فرهنگي و نيز مسائل روز كشور و در عين حال با بهره­گيري از كارهاي پيشين انجام شده در اين زمينه، بررسي و تصويب گردد. در اين جلسه، همچنين درباره نحوه تدوين نظام واژگان انديشكده بر مبناي مباني غنی بومي و نيز موقعيت و وظيفه انديشكده در مركز تبادل نظر صورت گرفت.   

از ساير اقدامات انديشكده در هفته گذشته مي­توان به بررسي تشكيل حلقه تفكر با موضوع تغييرات فرهنگي در دانشگاه تهران و نيز مذاكره با اعضاي پيشنهادي كارگروه فرهنگ عمومي اشاره كرد.