سومين جلسه كارگروه تخصصي شوراي تلفيق و هماهنگي برگزار شد

  • چاپ

 

 

نظر به اهميت تدوين مباني عرصه‌اي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، سومين جلسه كارگروه تخصصي شوراي تلفيق و هماهنگي با موضوع «جوشش فكري درباره تعريف مباني عرصه‌اي و چگونگي تدوين آنها» برگزار شد. قرار است نتايج اين جلسه به منزله الگوي راهنمايي به انديشكده‌هاي مركز ارسال شود تا در تدوين مباني عرصه‌اي خود از آن استفاده كنند.

در اين جلسه كه با حضور رئيس مركز و دانشمنداني از انديشكده‌ها تشكيل شده بود اعضاي جلسه طي تضارب آرا، تلاش كردند به اجماعي درباره تعريف مباني برسند. طبق تعريف ايشان، مباني تخصصي الگو، گزاره‌ها، پيش‌فرض‌ها و قضاياي كليِ غيربديهيِ نيازمند به اثباتي است كه ديگر گزاره‌ها به آنها ارجاع مي‌شود و اعتبار خود را از آنها مي‌گيرد.

در پايان جلسه نيز مثال‌هايي از مباني اجتماعي الگو تهيه شد تا چشم‌انداز روشني را براي انديشكده‌ها فراهم كند.