معرفی مقالات برتر سومین کنفرانس الگو جهت انتشار به مجلات علمی و پژوهشی معتبر

  • چاپ

 

 

 جلسات اول و دوم كميته علمي سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به رياست آقاي دكتر پناهي رئيس كميته علمي سومين كنفرانس و با حضور آقاي دكتر اكبرزاده، معاون علمي و تقسيم كار ملي مرکز و دبير کنفرانس و با شركت تعدادي از اعضاي كميته علمي در روزهاي 02/09/92 و  24/09/92 تشكيل شد.

 در اولين جلسه، فعاليت‌هاي انجام شده براي برگزاري سومين كنفرانس تشريح شد و شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي كلي محورها و شيوه داوری مقالات توسط اعضاي كميته علمي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين موضوع انتشار مقالات منتخب كنفرانس در مجلات علمي – پژوهشي معتبر مورد تاكيد قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در اين خصوص به عمل آيد.

در دومين جلسه، ، اعضاء كميته علمي اسامي صاحب‌نظران مرتبط با مباحث مربوط به موضوعات كنفرانس را جهت افزايش مشاركت نخبگان و صاحبنظران در برگزاري كنفرانس مطرح و تاكيد نمودند دبيرخانه كميته علمي از آنان جهت نگارش مقاله و مشاركت علمي در برگزاري كنفرانس دعوت به‌عمل آورد. در اين جلسه پيشنهادهای مربوط به تكميل شيوه نامه تدوين مقالات مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد موارد تكميلي مصوب در وبگاه كنفرانس درج شود.  همچنين در مورد راهكارهاي اخذ درجه علمي-پژوهشي براي مقالات برتر كنفرانس تبادل نظر شد.