/اولین نشست توسعه و پیشرفت اجتماعی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ با توسعه اسلامی فرهنگ می‌توان به ساحت‌های مختلف توسعه رسید

 

 

اولین نشست توسعه و پیشرفت اجتماعی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه دکتر سوسن باستانی و دکتر سیدحسین سراج‌زاده با ارایه مقاله دکتر محمدحسین پناهی درباره توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برگزار شد.

دکتر محمدحسین پناهی با اشاره به این نکته که ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی به همراه پدیده پسامدرنیته و پساساختارگرایی هم در بعد واقعیت اجتماعی و هم در بعد تحلیلی اجتماعی مصادف بوده است، گفت: این چرخش نه تنها نشان دهنده اهمیت یافتن بیش از پیش نقش فرهنگ در زندگی انسان‌ها در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان دهنده فهم درست‌تر و عمیق‌تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت‌های زندگی بشری و تحلیل‌های اجتماعی است که مدت‌ها تحت‌الشعاع عامل اقتصادی قرار گرفته بود، در واقع چرخش هماهنگ با دیدگاه اسلامی درباره جامعه و نوع تجزیه و تحلیل آن است.

وی گفت: هدف از ارائه مقاله توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پرداختن به موضوع توسعه فرهنگ و انواع و ابعاد آن، اهمیت توسعه فرهنگ را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین وی تاکید کرد: در ادامه سعی می‌شود با استفاده از مطالعات متأخر در رابطه با نقش فرهنگ با توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نشان داده شود که توسعه عرصه های مختلف جامعه بدون توسعه فرهنگ نمی‌تواند پایدار و مداوم باشد.

این استاد برجسته با اشاره به اینکه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضروری است که توسعه فرهنگ به عنوان بستر و زمینه ساز توسعه در اولویت نخست قرار بگیرد، خاطر نشان کرد : ضروری است که به معنای دقیق کلمه توسعه دقیق فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا تلاش‌های کشور در جهت پیشرفت اسلامی ایرانی با موفقیت باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید