/اولین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ الگوی پیشرفت فرهنگی، خط‌مشی برای الگوی پیشرفت

 

 

اولین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر سعیدرضا عاملی با ارایه مقاله دکتر حسن بنیانیان درباره سیاست راهبردی برای پیشرفت فرهنگی در الگوی اسلامی پیشرفت برگزار شد.

دکتر حسن بنیانیان با ذکر مقدماتی درباره سیاست‌های راهبردی و پیشنهاد الگوی مفهومی برای شناخت بهتر رابطه دین، فرهنگ با الگوی پیشرفت مطالبی را ارائه داد.

 وی با بیان اینکه تعامل فرهنگ با الگوی پیشرفت و تأثیرات جایگاه دین و فرهنگ با یکدیگر رابطه مستقیم دارند، این تعاملات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با استناد به تأثیرات جایگاه دین و فرهنگ در چهار عرصه شکل گیری مبانی الگو، ساز و کارهای طراحی، اهداف غایی الگو و بستر فرهنگی مقاله خود را شرح و بست داد.

وی در پایان با جمع بندی این مباحث سیاست راهبردی مناسب برای پیشرفت فرهنگی و در عین حال کمک‌کننده به الگوی پیشرفت فرهنگی را به عنوان خط‌مشی‌های اجرایی متناسب با الگوی پیشرفت معرفی کرد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید