/اولین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ بررسی تطبیق جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

اولین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه دکتر علیرضا صدرا و دکتر سید سعید زاهد زاهدانی با ارایه مقاله دکتر بهرام اخوان کاظمی درباره بررسی تطبیقی جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در الگوی اسلامی پیشرفت برگزار شد.

 

بهرام اخوان کاظمی در سالن همایش شماره 3 در خصوص بررسی تطبیق جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه های دولت و کسب حداکثر رضایت‌مندی مردم را در پی دارد.

وی با اشاره به موضوع مقاله افزود: به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مفهوم نظری و عملی کارآمدی و کارایی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به چه معنا و دارای چه شاخص‌ها و تمایزاتی است.

دکتر کاظمی خاطرنشان کرد: در راستای پاسخ به این سؤال تلاش شده است که مفهوم کارآمدی در برخی از نظریه های توسعه سیاسی غرب، نظریه بحران‌ها، نظریه کارکرد گرای ساختاری سیستمی بررسی شود و مفاهیم کارآمدی و کارایی در اندیشه امام علی (ع) مورد بحث قرار گیرد. بنابراین با مقارنه این آرا و با پرداختن به دیدگاه های مقام معظم رهبری و اندیشمندان داخلی شاخصه های بومی و متمایز کارآمدی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارایه شده است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید