/سومین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ فروپاشی ذهنیت توسعه در موقعیت پسامدرن

 

 

سومین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر علیرضا صدرا و دکتر سید سعید زاهد زاهدانی با ارایه مقاله دکتر محمد تقی قزلسفلی درباره فروپاشی ذهنیت توسعه در موقعیت پسامدرن برگزار شد.

دکتر محمد تقی قزلسفلی در سومین کنفرانس الگوی اسلامی پیشرفت در توجیه مقاله خود گفت: تا پیش از طرح مباحث انتقادی و واسازانه از جنبش فرهنگی و اجتماعی پسامدرن، اندیشه ورزی و استقبال از الگوها و دکترین های توسعه در مباحث آکادمیک و سیاست‌های توسعه کشورها جریان داشت. اما از اواخر دهه 1970 و آغاز دهه 1980، انتقادات فکری به مدرنیته و اقسام نوگرایی که از سوی نسل جدیدی از متفکران فرانسوی چون لیوتار، دریدا و میشل فوکو مطرح شد، نه تنها زمینه ساز گذار از پارادایم مدرنیسم که به موقعیت متکثری چون پسامدرن شد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در ادامه افزود: در عین حال مبانی معرفتی نظریه های ناشی از آن هم مورد نقد و تردید شالوده‌شکنانه قرار گرفته است و نظریه انتقادی پسامدرنیته که اکنون متفکران گوناگونی را در کشورها و مراکز دانشگاهی در برمی گیرد، با دست گذاشتن بر مؤلفه های موجود در مدرنیته، چون ذهنیت، روایت‌های رهایی، گذار از سنت به مدرنیته، نشان داد مدرنیته از جنبه های نظری و عملی دچار بحران شده است.

کارشناس ارشد علوم سیاسی خاطرنشان کرد: انقلاب سوم اطلاعاتی، عصر مجازی، پدیداری جنبش‌های جدید اجتماعی، گذار از سیمای ایدئولوژیک ناشی از جنگ سرد و تحولات مثبت در پاره ای کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا، فرصت‌های تازه و نوظهوری را برای ملت­ها و فرهنگ­ها به وجود آورد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید