/چهارمین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ تحلیلی بر موانع نظری تحقق الگوی بومی توسعه در ایران معاصر

 

 

چهارمین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر علیرضا صدرا و دکتر سید سعید زاهد زاهدانی با ارایه مقاله دکتر فرامرز تقی لو درباره تحلیلی بر موانع نظری تحقق الگوی بومی توسعه در ایران معاصر (همذات‌پنداری با غرب و غفلت از تفاوت‌ها در نظریه های توسعه) برگزار شد.

دکتر فرامرز تقی لو در این نشست گفت: غالب نويسندگان و نظريه‌پردازان ايرانی که در تاریخ معاصر به ویژه در دوره بعد از انقلاب اسلامی درباره ريشه‌ها و علل تاريخي عقب‌ماندگي ايران و يا شكست ايرانيان در زمینه رشد و توسعه قلم زده‌اند، ضمن مفروض قرار دادن جهان شمولی عقلانیت مدرن غربی و همسان انگاری میان ریشه های نژادی و فرهنگی جامعه ایرانی و غربی، هر كدام به نوعي سعي در نشان دادن موانع و عوامل فكري، اجتماعي و محيطي به عنوان تعیین‌کننده‌ترین عوامل عقب‌ماندگي ايران در مقابل پيشرفت كشورهاي اروپايي داشته‌اند.

استادیار رشته علوم سیاسی، دانشگاه تبریز ادامه داد: در اين ميان برخي از نويسندگان عوامل و موانع فكري و فلسفي را عامل اصلي عقب‌ماندگي در نظر گرفته و بر اين باور بوده‌اند كه دست یابی به توسعه نيازمند وجود مباني فكري و فلسفي متناسب با مدرنيته است؛ و تا زمانی که جامعه در مسير تكامل خود از سنت به مدرنيته، نتواند خود را با مبانی فكري و فلسفي یا نظام معنایی مدرن هماهنگ سازد، نمي‌تواند به توسعه و پيشرفتي اصيل دست يابد.

وی افزود: اين طيف از نويسندگان با نظر به تاریخ مدرنیته غربی به مثابه یک تحول تمدنی عقلانی و جهان‌شمول، باور به وجود سيري تك خطي، عام و تكاملي از سنت به مدرنيته به مثابه پیش شرط توسعه‌یافتگی دارند. برخي ديگر از نويسندگان نیز با وجود اینکه در بررسي مسئله توسعه و عقب‌ماندگي جامعه ایرانی، توجه خود را به تأثير و نقش عوامل مختلف و متفاوتِ مربوط به هر جامعه به طور خاص، به ويژه عوامل اقليمي، ساختارها و نهادهاي متفاوت اجتماعی جلب مي‌كنند، اما همچنان باور به سير تك خطي و تكاملي از سنت به مدرنيته را حفظ مي‌كنند و بر اساس الگوي آرماني عقلانيت مدرن و ارزش‌های آن به سنجش مسئله مي‌پردازند.

دکتر تقی لو خاطرنشان کرد: اين مقاله ضمن بررسي و نقد اين طيف از ادبيات شكل گرفته به ویژه در دوره بعد از انقلاب اسلامی، به دنبال ارائه اين ديدگاه نسبتا­­­­ً بلندپروازانه است که شناخت علل و موانع توسعه و ارائه الگوی مناسب درباره آن در جوامع مختلف، نیازمند توجه به تفاوت‌های تاریخی، اعتقادی، فکری، فرهنگی و همچنین شرایط محیطی و ساختارهای متفاوت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید