الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی

 

 

نشست عصر امروز سومين كنفرانس با موضوع توسعه و پیشرفت سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر محمد حسین پناهی و دکتر بهرام اخوان کاظمی با ارایه مقاله دکتر سید سعید زاهد زاهدانی تحت عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی» برگزار شد.

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی در این نشست گفت: به دنبال ورود ایالات متحدۀ آمریکا به جرگه جهان خواران نظام سرمایه داری جهانی و عهده دار شدن رهبری آن ها بعد از جنگ جهانی دوم، واژه توسعه بر سر زبان ها افتاد. تا زمان جنگ دوم جهانی حرکت های استعماری و استثماری توسط کشورهای اروپائی اعمال می شد.

وی افزود: در دست گرفتن سکان اداره نظام جهان سرمایه داری توسط آمریکا موجب نوآوری و نظریه پردازی تازه ای در ادامۀ اعمال این سلطه شد. آن ها با تمسک به مفهوم توسعه شیوه جديدي ابداع نمودند. کشورهای جهان سوم احساس نیاز نسبت به رشد و پیشرفت داشتند و آن ها در قالب برنامه ها و الگوهای توسعه این نیاز را در راستای وابستگی به خودشان مورد سوء استفاده قرار دادند.

وي افزود: در کشور عزیز ما در مقابل حرکت استعمار، نهضت تنباکو و در مقابل استثمار و سیاست های توسعۀ سرمایه داری، انقلاب اسلامی برپا شد و الگوئی برای پیشرفت همه جانبه در رهائی از بند سلطه گشت. بر همین اساس نظریه پردازی پیرامون این حرکت و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطالبۀ رهبری معظم انقلاب اسلامي شد.

دانشیار جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز ادامه داد: مطالبۀ رهبری در جهت تعمیم اين الگو به سطوح خردتر و اجرائی می باشد. بر اين اساس در این مقاله با مروری بر زمینۀ نهاد سیاست در ایران و برنامه های توسعه در دوران پهلوی، به چگونگی اعمال الگوی پیشرفت سیاسی بعد از انقلاب اسلامي در قالب مردم سالاری دینی پرداخته شده است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید