الگوی متعالی سیاست متعالی

 

 

دور دوم ارایه مقالات در نوبت بعد ازظهر با ارایه مقاله دکتر علیرضا صدرا همراه بود. وی مقاله ای تحت عنوان «الگوی متعالی سیاست متعالی» را با حضور دکتر ابراهیم برزگر و دکتر محمد تقی قزلسفلی به عنوان هیات رییسه ارایه داد.

دکتر علیرضا صدرا  با اشاره به مقاله ای که در این زمینه تدوین کرده است گفت: در سیاست دو نگاه، دو نظریه و دو نظام و نیز دو الگوی رقیب در قبال هم، وجود دارد و مقابل یکدیگر صف آرایی کرده است.

عضو انديشكده دفاع و امنيت ملي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت افزود: پس می توان این دو را دو گفتمان، یا دو روش نیز تلقی کرده و به این شکل تعبیر کرد که یکی سیاست متعالی یا الگوی سیاست متعالی می باشد. که الگوی متعالی سیاست بوده و محسوب می گردد.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین درباره دومین روش نیز گفت: دیگری سیاست نامتعالی یا الگوی سیاست نامتعالی می باشد. بنابراين می شود اینها را به ترتیب؛ الگوی متعالی سیاست و سیاسی و مدنی و متقابلا الگوی نامتعالی یا متدانی سیاست و سیاسی و مدنی نیز تعبیر کرد که مبین سیاست الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران و سیاست در الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران و حتی متضمن الگوی سیاست در الگوی توسعه متعالی کشور است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید