امنیت اجتماعی به مثابه پایه پیشرفت اجتماعی بر طبق آیات قرآنی

 

 

دکتر خدیجه سفیری در نوبت بعد از ظهر مقاله «امنیت اجتماعی به مثابه پایه پیشرفت اجتماعی بر طبق آیات قرآنی» و با حضور دکتر محمد مهدی فرقانی و دکتر علیرضا دهقان به عنوان هیات رییسه ارایه داد.

دکتر خدیجه سفیری با تاکید بر چکیده مقاله خود گفت: امنیت به معنی ایمنی و آسودگی از تهدید های فردی و اجتماعی، در امان بودن، از بین رفتن هراس و نگرانی است که این مهم یکی از شاخص های جهانی پیشرفت اجتماعی امنیت فردی به شمار می رود و چنانچه از مدل پیشرفت اجتماعی 2013 استفاده نمائیم، امنیت اجتماعی می تواند زیر بنای هر یک از ابعاد و مولفه های این مدل باشد.

وی ادامه داد: آسودگی و رفع نگرانی برای آحاد جامعه در دستیابی به هر یک از این مولفه ها نکاتی است که در مقاله به آن اشاره شده است و عمدتاً در آیات زیادی از قرآنی به موضوع اشاره دارد. از سویی آیات قرآنی در حوزه امنیت اجتماعی نشان میدهد که این واژه در معنای گسترده ای بکار رفته که بیش از پیش برای جوامع بشری اهمیت دارد.

استاد دانشگاه الزهرا افزود: از جمله نتایج این تحقیق با استناد به آیات قرآن کریم این است که خداوند به ایمان آورندگان نعمت امنیت می دهد و در صورت کفران نعمت امنیت و آرامش را از آنان می گیرد. همچنین در بهشت که آمال و آرزوی انسان هاست به مومنین می فرماید «داخل شوید با سلامت و امنیت کامل». از سویی امنیت اقتصادی، امنیت روزی و کسب کار مطرح شده است. همچنین امنیت در حوزه عقیدتی و فرهنگی و علمی در آیات استناد شده در متن آمده است.

دکتر سفیری خاطرنشان کرد: سخن نهایی مقاله این است که شاخص های توسعه و پیشرفت اجتماعی را با تاکید بر امنیت اجتماعی، با استناد به آیات قرآن کریم می توان دریافت و مدل ارائه شده بر این معنا می باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید