توسعه، بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی‏ شود

 

 

نشست توسعه و پیشرفت ارتباطات و فرهنگ در نوبت بعد از ظهر با ارایه مقاله خانم دکتر سوسن باستانی  به پایان رسید. وی مقاله ای تحت عنوان جایگاه زنان در برنامه های توسعه در مقایسه کشورهای اسلامی (کشورهای عضو کنفرانس اسلامی) با تاکید بر ایران را  با حضور دکتر محمد مهدی فرقانی و دکتر علیرضا دهقان به عنوان هیات رییسه ارایه کرد.

دکتر سوسن باستانی با اشاره به این نکته که این مقاله به این دلیل برای کشورهای اسلامی ارایه شده که بتواند در همه این کشورها به عنوان الگو استفاده شود، گفت: یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته، موضوع «مسئله» جنسیت است، به گونه ای که این امر به محرومیت بخش عظیمی از جمعیت زنان منجر شده است.

وی ادامه داد: شواهد زیادی نشان می دهد جوامعی که در آن ها تبعیض جنسیتی وجود دارد، تاوان آن را به صورت فقر بیشتر، رشد کندتر و کیفیت ضعیف‏تر زندگی می‏پردازند؛ و در مقابل، برابری‏ جنسیتی، توسعه را تقویت و حمایت می‏کند.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد:  پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته است در پی آن است که با بررسی شاخص های توسعه جنسیتی و توانمندسازی جنسیتی تصویر روشنی از وضعیت زنان در ایران و سایر کشورهای اسلامی ارائه دهد.

دکتر باستانی تصریح کرد: براساس یافته های پژوهش، موقعیت زنان در ایران و تمامی کشورهای اسلامی به لحاظ بهداشتی و آموزشی بهبود یافته است؛ اما به لحاظ اقتصادی و سیاسی تغییرات مهمی صورت نگرفته است.

وی گفت: مقایسه وضعیت زنان در ایران و سایر کشورهای اسلامی نشان می‏دهد که توسعه، بدون مشارکت گسترده  زنان محقق نمی‏شود. در ایران و کشورهای اسلامی خاورمیانه، مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان کمتر از کشورهای اسلامی شرق آسیا همچون مالزی و کشورهای اسلامی آسیای میانه و قفقاز است. در مجموع می توان گفت نابرابری جنسیتی به ویژه در حوزه های اقتصادی و سیاسی در ایران و سایر کشورهای اسلامی همچنان چشمگیر است که این نابرابری جنسیتی به نوبه خود مانع توسعه می باشد. برای رفع این نابرابریها، با نهادینه نمودن نگرشهای جنسیتی در برنامه های توسعه، باید تلاش کرد تا شکافهای جنسیتی را در عرصه های مختلف بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی کاهش داد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید