فراخوان مقاله دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

  • چاپ

دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت به صورت جامع و در موضوعات انديشكده‌هاى مركز الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت در ارديبهشت ماه 1392 برگزار خواهد شد. در اين كنفرانس، سخنرانان مدعو به ارائه ديدگاه‌هاى خود خواهند پرداخت، مقالات برگزيده به صورت سخنرانى و پوستر عرضه و نيز گزارش فعاليت‌ها و آخرين دستاوردهاى انديشكده‌هاى مركز ارائه خواهند شد. بدين‌وسيله از تمامى استادان و محققان ذيربط دعوت مي‌شود در اين رويداد عالى علمى حضور يابند و مقالات جديد و منتشر نشده خود را كه حاوى ديدگاه و دستاوردهاى اصيل و بديع باشد، به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند. سخنرانان و شركت‌كنندگان كنفرانس پس از داورى مقالات از سوى هيأت داوران انتخاب خواهند شد و مقالات پذيرفته شده در اسناد كنفرانس چاپ و منتشر خواهد شد. آدرس وبگاه و محورهاى كنفرانس به زودى از طريق سايت اطلاع‌رسانى مركز الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت و نيز از طريق همين خبرنامه اعلام خواهد شد.