دكتر عباسقلی جهانی "تشريح جايگاه آب در تدابير الگوي اسلامي ايراني پيشرفت"

عضو اندیشکده اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت:به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پیشرفت، دكتر عباسقلی جهانی در دهمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پیشرفت مقاله اي با عنوان چگونگی برقراری ارتباط بین تدبیر و عمل در موضوع آب ارائه كرد. وي كه اين مقاله را در سالن شماره دو كنفرانس ارائه كرد، گفت: یکی از تدابیر مصوب در ویرایش دوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که هم اکنون در مسیر تصویب نهایی قرار دارد مربوط به اصلاح الگوی حکمرانی در بخش آب کشور است. عضو اندیشکده اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: ضرورتی به توضیح بیشتر نیست که مقوله بحران آب یکی از ابر چالش های کشور در وضع موجود و به ویژه سالها و دهه های آتی را تشکیل می دهد و چنانچه تدابیر مناسب برای مواجهه و مقابله با ابعاد مختلف این بحران اندیشیده نشود در آینده نه چندان دور، پایداری سرزمین به صورت جدی در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. بدین دلیل نیز می باشد که رویکرد به انجام اصلاحات در الگوی حکمرانی آب از سوی مرکز الگو، در کلیه مراحل روند شکل گیری کلیت این سند مورد توجه قرار گرفته و در متن تدابیر، گزاره مورد نیاز در این خصوص گنجانیده شده است. جهاني گفت: سوال اساسی و تعیین کننده ای که مطرح است این است که برای تحقق عملی این تدبیر بسیار مترقی و منطبق با نیاز های واقعی، در سپهر نظام مدیریت کشور چه مسیری باید طی شود؟ و چه نوع برنامه ها و اقدامات در سطوح مختلف تدارک دیده شود؟ و آیا منظور از اصلاح الگوی حکمرانی بطور انتزاعی صرفا به درون بخش آب مربوط می شود و یا اینکه بدون در نظر گرفتن پیوند بین بخش آب و سایر محرکها و پیشرانهای پیشرفت، اصلاح الگو مفید به فایده نخواهد بود

abasgholi

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید