3- اعضای اندیشکده

اعضای اندیشکده در سال1400

1-  جناب آقای دکتر سید محمد حسینی

2- جناب آقای دکتر مصطفی فضایلی

3-  جناب آیت الله علی عندلیبی

4-  جناب آیت الله محسن فقیه حبیبی 

5- جناب آیت الله محمد قائنی

6- جناب آقای دکتر سیدفضل الله موسوی

7- جناب آقای حجت الاسلام مهدی نیازی شاهرودی

8- جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی

9- جناب آقای دکتر توکل حبیب زاده

10- جناب الاسلام دکتر محمد عمومی

11-جناب آقای دکتر سیدابوالقاسم نقیبی