چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

loading...
نشست های علمی
کنفرانس
کنگره
رویدادهای علمی برگزار شده
نشست های علمی
عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه
اندیشکده امور اجتماعی 1403/03/23 14 16 -
         
کنفرانس های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

کنفرانس چهاردهم

اردیبهشت 1404      

انتخاب رساله های برتر

اردیبهشت 1404      
کنگره پیشگامان پیشرفت
عنوان کنگره تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

شانزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

اردیبهشت 1404      
رویدادهای علمی برگزار شده
عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی

بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست بوم ایرانی اسلامی؛ الگوی پیشرفت درونزای ایرانشهری

1403/03/08 14 16 مشاهده خبر
مطالعه تجربه مواجهه نظری و عملی جمهوری اسلامی ایران با جنبش های اسلامی و آزادی بخش و مسئله فلسطین 1403/03/21 8   10 - 
اندیشکده چرخه نوآوری 1403/03/21 16 18 -

Back to top